Pachchhakhaano

(In Gujarati & English. For in English scroll down)

MORNING PACCHAKHAAN

 NAVKAARSI:

UGGAYE SUREY, NAMUKKAAR SAHIAM, MUTTHI SAHIAM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAMI), CHAUVI HAMPI, AAHAARAM, ASANAM, PAANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANANTHAANA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, VOSIRAI (* VOSIRAMI).

 PORSI-SAATHPORSI:

UGGAYE SUREY, NAMUKKAAR SAHIAM, PORISIM, SAATHA PORISIM, MUTTHI SAHIAM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAMI), UGGAYE SUREY, CHAUVI HAMPI, AAHAARAM, ASANAM, PAANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANANTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, PACHHANA KAALENAM, DISHAA MOHENAM, SAAHU VAYA NENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, VOSIRAI (* VOSIRAMI)

 EKAASANU-BIYAASANU

UGGAYE SUREY, NAMUKKAAR SAHIAM, PORISIM, SAATH PORISIM, MUTTHISAHIM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAMI), UGGAYE, SUREY,  CHAUVI HAMPI, AAHAARAM, ASANAM, PAANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANANTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, PACHHANA KAALENAM, DISHAA MOHENAM, SAAHU VAYENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, VIGAIO PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAAMI), ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, LEVAA LEVENAM, GIHATTH SANSA THENAM, UKHIT VIVEGENAM, PADUCHH MAKHHIANAM, PAARITHA VANIYAA GAARENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, (FOR BIYAASANU  say BIYAASANAM & FOR EKAASANU, say EKAASANAM) BIYAASANAM, EKAASANAM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAAMI), TIVIHAMPI, AAHAARAM, ASANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, SAAGARIYA GAARENAM, OUTANA PASAARENAM, GURU ABBHU THAANENAM, PAARITHAA VANIAA GAARENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYA GAARENAM, PAANNASSA LEVENAVAA, ALEVENAVAA, ACHHENAVAA, BAHU LEVENAVAA, SASITTHE NAVAA, ASITTHE NAVAA, VOSIRAI (* VOSIRAMI)

 AYAMBIL

UGGAYE SUREY, NAMUKKAAR SAHIAM, PORISIM, SAATH PORISIM, MUTTHISAHIM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAMI), UGGAYE, SUREY,  CHAUVI HAMPI, AAHAARAM, ASANAM, PAANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANANTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, PACHHANA KAALENAM, DISHAA MOHENAM, SAAHU VAYENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, AAYAMBILM VIGAIO PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAAMI), ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, LEVAA LEVENAM, GIHATTH SANSA THENAM, UKHIT VIVEGENAM, PADUCHH MAKHHIANAM, PAARITHA VANIYAA GAARENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, EKAASANAM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAAMI), TIVIHAMPI, AAHAARAM, ASANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, SAAGARIYA GAARENAM, OUTANA PASAARENAM, GURU ABBHU THAANENAM, PAARITHAA VANIAA GAARENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYA GAARENAM, PAANNASSA LEVENAVAA, ALEVENAVAA, ACHHENAVAA, BAHU LEVENAVAA, SASITTHE NAVAA, ASITTHE NAVAA, VOSIRAI (* VOSIRAMI)

 TIVIHAAR UPVAAS

SUREY, UGGAYE, ABBHATTA THAM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAMI), TIVIHAMPI AAHAARAM, ASANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, PAARITHAA VANIYAA GAARENAM, MAHATTARAA GARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, PAANHAAR, PORISIM, SAATH PORISIM, SUREY UGGAYE PURIMATTH, AVATHA, MUTTHI SAHIAM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAAMI), ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, PACHHANNA KAALENAM, DISAA MOHENAM, SAAHU VAYA NENAM, MAHATTARAA GARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, PAANASSA LEVENAVAA, ALEVENAVAA, ACHHENAVAA, BAHU LEVENAVAA, SASITHENAVAA, ASITHENAVAA, VOSIRAI (* VOSIRAMI)

 CHAUVIHAAR UPVAAS

SUREY, UGGAYE, ABBHATTA THAM, PACCHAKHAAI ( * PACCHAKHAMI), CHAUVI HAMPI AAHAARAM, ASANAM, PAANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, PAARITHAA VANIYAA GAARENAM, MAHATTARAA GARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, VOSIRAI (* VOSIRAMI)

 EVENING PACCHAKHAAN

 PAANAHAAR

PAANHAAR, DIVASA CHARIAMAM, PACCHAKHAAI, ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, MAHATTARAA GAARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, VOSIRAI (* VOSIRAMI)

 CHAUVIHAR

DIVASA CHARIAMAM, PACCHAKHAAI, CHAUVI HAMPI AAHAARAM, ASANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, MAHATTARAA GARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, VOSIRAI (* VOSIRAMI)

 TIVIHAR

DIVASA CHARIAMAM, PACCHAKHAAI, TIVI HAMPI AAHAARAM, ASANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, MAHATTARAA GARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, VOSIRAI (* VOSIRAMI)

 DUVIHAR

DIVASA CHARIAMAM, PACCHAKHAAI, DUVI HAMPI AAHAARAM, ASANAM, KHAAIMAM, SAAIMAM, ANNATTHANAA BHOGENAM, SAHASAA GAARENAM, MAHATTARAA GARENAM, SAVVA SAMAAHI VATTIYAA GAARENAM, VOSIRAI (* VOSIRAMI)