Jain Stutis

Namokar Maha Mantra    Arahanto Bhagavant   

Mangalam Bhagaväna Viro    Darshanam Dev

Shivmastu and Sarva Mangalam   Je Drashti Prabhu Darshan  

Prabhuji Mhara Araha Sharanam   Om Mangalam 

Chattäri Mangalam   Uvasagaharam Stotra 

Khämemi Savve Jiva   Bhaktamar Stotra

Maitri Bhaav Nu  Samaro Mantra Bhalo

Ratnakar Pachchishi    Aarti    Divo

Shrima Rajchandra Pad

Stuti   Mangalasharan  Jineshwar ni Vani 

He Prabhu He Prabhu    Yam Niyam 

Kshamapana   Bina Nayan

Bahu Punya Kerä (Amulya Tatvano Vichär)  

Shri Aatmasiddhi Shastra    Apoorva Avasar