k;r[;v;;d (p;;]c; s;m;v;;y;)A

p;>ty;ek ik>y;; p;;%L; k;r[; h;ey; %e. k;r[; iv;n;; k;ew ik>y;; q;t;I n;q;I. jen;u] je k;r[; p;r l;Z; g;y;u] t;en;e t;e m;ud<;n;e p;>;Q;;ny; a;py;u] an;e aen;e ae k;r[;n;I a;g;>hp;Uv;*k sq;;p;n;; krI. ahI] je k;]w k;y;* q;;y; %e t;e p;;]c; k;r[;;e - â. k;L;, ä. sv;B;;v;, à. in;y;it; (B;iv;t;vy;t;;), å. km;* (p;>;rbQ;) an;e ç. p;uÜ{;;q;* (o~m;) - n;e l;IQ;e q;;y; %e. je k;]w b;ny;u ht;u, b;n;e %e an;e b;n;v;;n;u %e ae a; p;;]c; k;r[;;eq;I b;n;e %e. drek k;r[;n;I v;Q;t;;-a;e%;p;[;u p;>s;]g;e p;>s;]g;e h;ey; %e. h]m;ex;; aekj v;st;un;I m;hT;; h;et;I n;q;I. hj;r;e v;{;;*eq;I jud; jud; d;x;*in;k;eae jud; jud; k;r[;n;e m;hT;; a;p;I %e an;ee an;ek dl;Il;;e rju krI %e. p;r]t;u k;ewp;[; hju aekj k;r[;n;I m;hT;; h]m;ex;n;e m;;!e p;urv;;r krI x;kIy;u n;q;I. s;]p;U[;* s;ty; s;m;jv;; m;;!e p;;]c; k;r[;;en;;e sv;Ik;r krv;;ej y;;egy; rhe %e. a;n;u n;;m;j p;>m;;[;v;;d, sy;;dv;;d an;e an;ek;]t; v;;d %e.

an;ek;]t;v;;dn;; b;;Q;k t;Tv;;eA an;ek %eA m;uKy;tv;e a;g;>h, aiB;m;;n;, #r, s;uK;-duAK;n;I B;>;]it;, b;;YN;n;m;;] a]Q;XQQ;;, kIit;*-y;x;n;;e m;;eh, s;T;;n;;e m;;eh, p;rp;d;q;* p;r m;U%;*, b;Ij;n;; 5i{!k;e[;q;I j;ev;;n;;e aB;;v;, k;ew j;it; ke v;ed (d;.t;. p;uÇ{;n;e sF;I) p;r it;rsk;r, p;;et;;n;u] sq;;n; o]c;u g;[;v;u], w{;;*, b;Ij;q;I jud; deK;;v;v;;n;I t;Iv;> wc%;, v;g;ere %e.

â k;L;A p;>q;m; k;L;v;;dI b;h;r p;#e %e. ae l;;ek;e aev;u] m;;n;e %e ke je k;]w ik>y;; q;w rhI %e t;e k;L;n;e a;Q;;irt; %e. drek v;st;un;;e k;L; s;;q;e s;]b;]Q; %e. drek ik>y;; s;m;y; q;y;e j q;;y; %e. b;;]Q;el;u] m;k;n; am;uk v;{;*e t;U!I j;y; %e. n;v; m;;s;e j g;B;*v;t;I sF;I b;;L;kn;;e jnm; a;p;e %e. jnm;el; b;;L;k am;uk s;m;y;e j c;;l;t;;, b;;el;t;; an;e K;;t;; x;IK;e %e. am;uk s;m;y;e j y;uv;;v;sq;;m;;] a;v;e %e. am;uk s;m;y;e j d;$I-m;U% og;e %e. duQ;m;;] %;x; n;;]K;v;;q;I am;uk s;m;y;e j dhI] b;n;e %e. a;je v;;v;Iae t;;e p;;k t;rt;j n;q;I m;L;t;;e, am;uk s;m;y; p;%Ij m;L;e %e. am;uk Put;um;;] j kerI m;L;e %e. p;rv;r c;;em;;s;;m;;] j m;L;e %e. m;;es;]b;I, a]}r ix;y;;L;;m;;] j m;L;e %e. @]#I ix;y;;L;;m;;], g;rm;I on;;L;;m;;] an;e v;rs;;d c;;em;;s;;]m;;] p;#e %e. idv;s; p;%I r;t; an;e r;t; p;%I idv;s; a;v;e %e. km;*n;;e ody; p;[; am;uk s;m;y; p;%I q;;y; %e. am;uk k;L;e jy;;re k;ew is;QQ; q;;y; %e ty;;re k;ew in;g;;ed }v; avy;v;h;r r;x;I m;;]q;I b;h;r n;IkL;e %e. a; p;]c;m;k;l;m;;] ahI]q;I (B;rt;Z;eF;m;;]q;I) m;;eZ;e s;IQ;u jv;;t;u n;q;I. a;m; s;v;* ik>y;;, s;v;* b;n;;v;;e, s;v;* n;;x;, s;v;* aB;;v;, s;v;* hkIkt;n;u] k;r[; m;;F; k;L; %e. k;L; is;v;;y; kx;u] q;t;u] n;q;I.

ä. sv;B;;v;A a;!l;I k;L;v;;dIa;en;I v;;t; s;;]B;Ly;; p;%I, sv;B;;v;v;;dI khe %e ke je v;st;un;;e sv;B;;v; h;ey; t;e p;>m;;[;e q;;y;. drek v;st;u p;;et;;n;;e sv;B;;v; b;dl;I x;kt;;e n;q;I. ahI] sv;B;;v;n;;e aq;* own nature ke own original quality aem; krv;;e. a;m;;] k;L;n;u] kx;u c;;l;e n;hI]. l;I]m;#;n;; z;# p;r l;I]b;;eL;I q;;y; n;hI] ke a;]b;;. k;r[;ke l;I]m;#;n;; z;#n;;e sv;B;;v; %e ke l;I]b;;eL;I og;;#v;I. a;]b;;n;I g;;e!l;I m;;]q;Ij a;]b;; q;;y; %e. l;Ib;;eL;Im;;]q;I a;]b;; q;t;; n;q;I. sF;Ia;en;e d;$I ke m;U% n; h;ew x;ke k;r[;ke d;$I-m;U% og;;#v;; ae sF;Ia;en;;e sv;B;;v; n;q;I. hq;eL;Im;;] v;;L; n; og;e. am;uk fUl;;e s;ug;]Q;Id;r h;ey; %e. am;uk fUl;;e s;ug;]Q;Id;r n;q;I h;et;;. drek fUl;;en;; a;k;r;e al;g; al;g; an;e p;;et;;n;; sv;B;;v; p;>m;;[;e h;ey; %e. am;uk p;>;[;Ia;e k>Ur h;ey; %e. am;uk p;>;[;Ia;e x;;k;h;rI h;ey; %e. kut;r;n;;e sv;B;;v; B;s;v;;n;;e %e. s;Uy;*n;;e sv;B;;v; g;rm;I a;p;v;;n;;e an;e c;]5n;;e sv;B;;v; x;It;L;t;; a;p;v;;n;;e %e. a;m;;] k;L; g;m;e t;e!l;; Q;m;-p;%;#; kre %t;;] s;Uy;*n;e @]#;e krI x;kt;;e n;q;I. b;;v;L;n;; k;]!; a[;Id;r j h;ey; aen;e k;]w k;n;s;q;I G;s;v;; p;#t;; n;q;I. aign;n;I x;;K;; o;p;r j j;y; an;e p;;[;In;I Q;;r n;Ic;e j p;#e. s;U]@ K;;v;;q;I v;;y;u a;e%u q;;y;, hr#e K;;v;;q;I rec; l;;g;e. l;;k#u g;m;e t;e!l;u m;;e!u p;;[;Im;;] n;;K;;e %t;; t;rej an;e p;qq;r;e g;m;e t;e!l;;e n;;n;;e p;;[;Im;;] n;;K;;e t;;e n; t;re. p;;[;I a;eks;Ijn; an;e h;w#M;ejn;n;; s;]y;;eg;q;I j b;n;e b;Ij; p;d;q;;*en;; s;]y;;eg; q;I n;hI]. s;r;ev;rn;u] p;;[;I isq;r h;ey; an;e s;;g;rn;; p;;[;Im;;] m;;ej; h;ey;. k;el;s;;n;e g;m;e t;e!l;;e s;;b;U l;g;;#;e t;;e p;[; k;L;;e j rhe, s;fed n; q;;y;. m;;ern;e j r]g; b;er]g;I p;I%; og;e n;hI] ke k;g;#;n;e. a;m; drek v;st;u, m;;[;s;, p;x;u, p;Z;I, p;>;[;I, v;n;sp;it;, drek p;;et; p;;et;;n;; sv;B;;v; p;>m;;[;e v;t;*e %e an;e p;>ty;ek ik>y;; ae p;;et;;n;; sv;B;;v;n;u] j k;r[; %e. m;;!e sv;B;;v; n; h;ey; t;;e k;L; n;k;m;;e q;w j;y;.

à. in;y;it; (B;iv;t;vy;t;;)A a;n;e fate aq;v;; destiny khev;;y;. hv;e sv;B;;v;v;;dIn;e s;;]B;L;In;e B;iv;t;vy;t;;v;;dI p;;et;;n;I v;;t;n;;e a;g;>h kre %e. khe %e ke jy;;re je q;v;;n;u h;ey; %e ty;;re t;e q;;y; %e. a;m;;] m;;[;s;n;I Q;;r[;; ke g;[;t;rI k;m;m;;] n;q;I a;v;t;I. t;em;;] p;uÇ{;;q;* ke sv;B;;v; ke k;L; k;m;m;;] n;q;I a;v;t;;. t;m;e m;;e!; x;herm;;] h;ey; an;e g;m;e t;e!l;; m;;e!; d;kt;r;e t;m;;rI a;Q;uin;k s;;rv;;r kre %t;; p;[; n; }v;v;;n;; h;ey; t;;e n;hI]j }v;;e. an;e t;m;e m;;e!; j]g;l;m;;] h;ey; ke m;Q; drIy;e h;ey; an;e g;m;e t;ev;I m;;]dg;I a;v;I h;ey; an;e j;e t;m;e b;c;v;;n;; h;ey; t;;e jÜrq;I b;c;x;;e B;l;e n;e t;m;n;e k;ew d;kt;r s;;rv;;r n; a;p;e. t;m;e F;[; m;;L;n;; m;k;n; p;rq;I p;#y;; h;ey; an;e b;c;I j;v; an;e j;e keL;;n;I %;l; p;rq;I p;g; l;p;s;t;; m;rI p;[; j;v;, a;m; jy;;re je q;v;;n;u] h;ey; ty;;re t;e q;;y; %e. k;ew b;Ij m;;]q;I a]kUr fU!t;;j n;q;I. k;ew a;]b;;n;I g;;e!l;I m;;]q;I a;]b;; p;;kt;;j n;q;I, g;m;e t;e!l;I m;hen;t; kr;e ke k;L; j;y; t;;e p;[;. a;]b;;n;; z;# p;r l;;K;;e m;;er a;v;e p;r]t;u am;uk m;;erm;;]q;I j a;]b;; b;n;e. aek k;ey;l; aek z;# p;r b;e@I ht;I. t;en;I s;;m;e aek x;Ik;rI b;;[; c;I]Q;In;e aen;;e x;Ik;r krv;; oB;;e %e an;e ae z;# p;r aek b;;j p;Z;I ae k;ey;l;n;e o#v;;n;I r;h j;ewn;e op;r q;;eBy;u] %e ke jev;I k;ey;l; o#e ke t;en;e h#p; krI jv;u]. p;r]t;u aek s;p;* x;Ik;rIn;e p;g;e kr#e %e an;e aen;u t;Ir o]c;e jt;;] p;el;; b;;j p;Z;In;e l;;g;e %e an;e b;;j p;Z;I m;rI j;y; %e an;e ahI] x;Ik;rI s;p;*d]x;q;I m;rI j;y; %e. a;m; jy;;re je q;v;;n;u] ht;u] t;e j q;y;u]. g;[;t;rI krIn;e x;erb;j;rm;;] p;Es;; r;ek;e t;;e p;[; K;;e! j;y; an;e g;[;t;rI ky;;* v;g;r p;Es;; r;ek;e t;;e p;[; n;f;e q;;y;. a;m; z;#n;u] p;;]d#u hl;v;;n;u] h;ey; %e ty;;re j hl;e %e. k;ew n;e kens;r q;y;u] h;ey; %e an;e b;c;I j;y; %e an;e k;ewn;e n;;n;u g;]um;#u q;v;;q;I m;rI j;y; %e. aB;vy; }v;;en;e m;;eZ; n;q;I, t;m;e g;m;e t;e!l;;e m;;eZ;m;;g;* s;m;j;v;;e %t;; aB;vy; }v;n;e m;;eZ; p;>;pt; q;t;u n;q;I. a;m; g;m;e t;e!l;;e k;L; v;Iit; j;y;, g;m;e t;e sv;B;;v; h;ey;, g;m;e t;e!l;;e p;uÇ{;;q;* kr;e, s;h;y; kr;e, s;l;;h a;p;;e, p;[; jy;;re je q;v;;n;u h;ey; %e t;e j q;;y; %e.

å. km;* (p;>;rbQ;)A hv;e in;y;it;v;;dIn;I v;;t;;e s;;]B;L;In;e km;*v;;dI b;;el;e %e. je k;]w b;n;;v; b;n;e %e, je k;]w m;L;e %e, je k;]w %U!I j;y; %e ke k;ew k;ew g;it;m;;] ke k;ew g;;eF;m;;] ke k;ew Z;eF;m;;] ke k;ew deK;;v;#; ke k;ew kdÜp;; jnm;e %e t;e b;Q;u] p;;et;;n;; krel;; j km;;*en;u] fL; %e. a;m;;] k;L; ke sv;B;;v; ke in;y;it;n;u] k;]w c;;l;t;u] n;q;I. a;p;[;n;e a;p;[;; krel;; km;*n;; fL; m;L;ej %e aem;;]q;I k;ew b;c;I x;kt;u n;q;I. k;ewn;e duAK; p;#e %e t;;e k;ewn;e s;uK; m;L;e %e. drekn;e p;;et; p;;et;;n;; km;* m;Ujb; m;L;e %e. s;v;;re r;jy; m;L;v;;n;u] ht;u, m;uhUt;* j;ev;;w g;y;u] ht;u], %t;;] r;m;c;]5 jev;; y;ug;p;uÇ{;n;e ae j m;uhUt;*e b;;r v;{;*n;e dex;v;!e jv;u] p;#e %e. Q;;eb;In;; k;r[;e m;h;s;t;I s;It;;n;;e ty;;g; r;m;n;e krv;;e p;#y;;e. a;dISv;r B;g;v;;n;n;e aek v;{;* s;uQ;I ann; n; m;Ly;u]. m;h;v;Irn;e s;;#;b;;r v;{;* s;uQ;I an;ek op;s;g;;*e s;hn; krv;; p;#y;;], m;h;v;Irn;; p;rm; B;kt; Xei[;kr;j;n;e n;rke jv;u] p;#y;u], B;rt; an;e b;;hub;L; jev;; m;;eZ;g;;m;I }v;;eae b;;r b;;r v;{;*s;uQ;I zg;#; krIn;e l;;ehIn;I n;dI v;he#;v;I, c;]dn;b;;L;; jev;I Üp;v;;n; r;jkum;;rIn;; kex; kp;;y;; an;e g;ul;;m;#In;I n;;ekrI krv;I p;#I, m;h;v;Ire a;!l;I G;;er t;p;æy;;* krI %t;; t;em;n;; k;n;m;;] K;Il;; p;#y;;] an;e x;;l;IB;5n;e v;g;r m;hen;t;e a;k;x;m;;]q;I Q;n;n;I p;e!Ia;e m;L;t;I. a; b;Q;u km;*n;;e m;ihm;; s;Uc;v;e %e. a; b;Q;I km;*n;I ajb; x;ikt; %e. a; b;Q;; km;*n;; fL; %e. ùK;;ede o]dr an;e B;;eg;v;e B;;erI]g; (s;p;*)ÿ aek o]dr#;e aek kr]#Iy;;m;;] K;Ub;j m;hen;t; krIn;e k;[;u] p;;#e %e an;e jev;;e a]dr j;y; %e t;ev;;e a]dr rhel; B;UKy;;e s;p;* t;en;e h#p; krI j;y; %e. aekj m;;t;;n;; b;e j;e#k; p;UF;;e, aek g;u[;v;;n; q;;y; %e an;e b;Ij;e K;r;b; b;n;e %e. aek p;Es;;d;r q;;y; %e an;e aek g;rIb; b;n;e %e. a; b;Q;; t;f;v;t;;e x;;n;e k;r[;e? km;*n;; k;r[;e. s;v;* ik>y;;, t;f;v;t;, v;Eriv;r;eQ;, a]t;r;y;, aN;n;, r;g;-6e{;, v;g;eren;u] k;r[; km;* j %e.

ç. p;uÜ{;;q;* (o~m;)A hv;e p;uÇ{;;q;I* khe %e ke k;ewp;[; }v; fkt; k;L;, sv;B;;v;, in;y;it; an;e km;* p;r b;es;I rhet;;e aen;u }v;n; in;{fL; j;y; %e. drek k;ewn;; k;ew p;>k;rn;I m;hen;t; krej %e. p;uÜ{;;q;*q;I duAK; s;uK;m;;] b;dl;;y; %e. km;;*en;I in;j*r; q;;y; %e. je p;;k q;v;;n;;e ht;;e t;eq;I v;Q;;re p;;k q;;y; %e. r;m; jev;;ae o~m; ky;;*e t;;e rtn;;kr t;rIn;e l;]k; p;h;e]c;In;e r;v;[;n;e hr;v;In;e s;It;;n;e %;e#;v;I. s;;ef;m;;] b;e@; h;ey; an;e kx;u]j ky;;* iv;n;; r;e!l;I, x;;k, B;;t;, d;L; ke rs;;ew q;t;I n;q;I. is;]hn;; m;uK;m;;] m;&g;l;; s;;m;eq;I a;v;In;e p;#t;; n;q;I. h;q; j;e#In;e b;es;I rhen;;rn;e G;re l;Zm;In;; $g;l;; q;t;; n;q;I. are, km;*n;e krn;;r k;e[; %e t;e t;;e iv;c;;r. km;* p;[; p;uÇ{;;q;* iv;n;; B;eg;u q;t;u n;q;I. km;* ae b;e!;e %e an;e p;uÇ{;;q;* ae ip;t;; %e. l;;ehIn;I n;dI v;hev;#;v;n;;r B;rt; an;e b;;hub;L;I ae p;uÇ{;;q;* ky;;*e an;e m;;eZ; m;Ly;u]. p;uÇ{;;q;*q;I x;;eQ;-K;;eL; krI x;k;y; %e, a[;Ub;;e]b; b;n;;v;I x;k;y; %e, s;m;u5 }t;I x;k;y; %e. n;;n;; m;;e!; k;m;;e o~m; is;v;;y; x;ky; j n;q;I. j;e kerI v;;v;v;;n;;e o~m; n; krIae t;;e kerI og;ej n;hI]. p;uÇ{;;q;*q;I km;*n;;e s;]v;r an;e in;j*r; krI x;k;y; %e. p;uÇ{;;q;*q;I p;u[y; b;;]Q;t;; s;;r; sv;B;;v;v;;L;I g;it; m;L;I x;ke %e. p;uÇ{;;q;*q;I Z;;iy;k s;my;ktv; m;eL;v;I x;k;y; %e. p;uÇ{;;q;*q;I iv;deh Z;eF;m;;] jnm; p;;m;I x;k;y; %e. ty;;]q;I p;uÇ{;;q;*q;I m;;eZ;e jw x;k;y; %e. a;m; k;L;, sv;B;;v;, in;y;it; an;e km;* p;r iv;jy; p;;m;I x;k;y; %e.

s;m;;Q;;n;-s;m;nv;y;A ùs;nm;it; p;>kr[;ÿm;;] a;c;;y;* is;2s;en; idv;;kr frm;;v;e %e ke ùk;L;, sv;B;;v;, in;y;it;, km;* an;e p;uÇ{;;q;* k;r[; iv;{;en;; aek;]t;v;;d;e im;qy;;tv;-ay;q;;q;* %e+ an;e t;e v;;d;e s;m;;s;q;I - p;rsp;r s;;p;eZ;p;[;e m;L;v;;q;I s;my;k<tv; - y;q;;q;* %e.ÿ a;je m;;n;v;In;I a; b;Q;I p;>g;it;n;; jx;m;;] t;en;;e p;uÜ{;;q;* m;hTv;n;;e B;;g; B;jv;e %e. p;uÜ{;;q;* aej a;p;[;; h;q;n;I v;st;u %e. m;;!e p;uÜ{;;q;*t;;e dreke krv;;ej rY;e. jem; k;ewv;;r a;e%;e p;uÜ{;;q;* krv;;q;I v;Q;;re s;fL;t;; m;L;e %e aem; k;ewv;;r v;Q;;ree p;uÜ{;;q;* krv;; b;dl; a;e%I s;fL;t;; m;L;e %e ke ib;lkul; s;fL;t;; m;L;t;I n;q;I. a;n;u k;r[; k;L;, sv;B;;v;, in;y;it; an;e km;* %e. p;r]t;u ht;;x; q;v;u] n; j;ewae. aem; s;m;jv;u ke m;;r;q;I q;;y; t;e!l;;e p;uÜ{;;q;* ky;;*e b;;kIn;u k;L;, sv;B;;v;, in;y;it; an;e km;*n;e a;iQ;n; %e. a;m; p;;]c; k;r[;;e m;L;In;e drek k;y;* q;;y; %e. Ü p;;et;;n;; sv;B;;v; p;>m;;[;e k]t;;y; %e, k;]t;el; Ü k;L;k>m;e v;[;;y; %e, j;e aen;I in;y;it; h;ey; t;;e t;e Ü m;;]q;I k;p;# q;;y;, n;iht;;e an;ek iv;Gn;;e p;#t;; k;p;# n; p;[; q;;y;, k;]t;v;;m;;], v;[;v;;m;;], k;p;# b;n;;v;v;;m;;] b;Q;e p;uÇ{;;q;* j;ewae. a;m; k;p;# p;;]c;e k;r[;;en;e l;IQ;e q;;y; %e. p;uÜ{;;q;*q;I km;*n;I in;j*r; krI x;k;y; %e, km;*n;;e s;]v;r krI x;k;y; %e. g;it; s;uQ;;rI x;k;y; %e. B;vy; }v; m;;eZ;e p;[; jw x;ke %e. m;;!e p;uÜ{;;q;*n;e h]m;ex;; ken5m;;] an;e b;;kIn;; c;;r k;r[;;en;e p;irG;Im;;] r;K;v;;. m;;eZ;n;I p;>;ipt; m;;!e a; p;;]c; k;r[;;eA a;tm;;n;;e sv;B;;v; jen;;e B;vy; %e t;en;; m;;!e m;;eZ; p;>;ipt; x;ky; %e. jy;;re }v; c;rm;;v;t;*k;L;m;;] p;>v;ex; kre %e ty;;r p;%I }v; aek p;ud<g;l;p;r;v;t;*n; k;L;m;;] m;;eZ; p;;m;e %e. a;m; k;L; ae p;[; aek k;r[; %e. B;vy; }v;n;I in;y;it; %e ke ae m;;eZ; jw x;ke %e an;e aB;vy; }v;n;I in;y;it; %e ke ae m;;eZ;e jw x;kt;u] n;q;I. B;vy; }v; jy;;re p;uÇ{;;q;*q;I p;;et;;n;; b;Q;; km;;*en;;e n;;x; kre %e ty;;re m;;eZ; p;;m;e %e. a;m; B;vy;}v;n;e m;;eZ; p;;m;v;; m;;!e p;;]c;e k;r[;;em;;] a;sq;; r;K;v;I p;#e %e. p;r]t;u p;uÇ{;;q;* ae j a;p;[;; h;q;n;I v;;t; %e, m;;!e p;uÇ{;;q;* kdI %;e#v;;e n;hI].

Back