oT;r;Qy;y;n;s;UF; aQy;y;n;- ä, p;rI{;h-p;>iv;B;ikt;

oT;r;Qy;y;n; ae ty;;g; an;e v;Er;gy;n;u] s;UF; %e, B;g;v;;n; XI m;h;v;Irn;I a]it;m; dex;n;; %e. a; s;UF;n;u] p;>y;;ejn; y;uv;;n; s;;Q;un;e t;en;; kt;*vy;;en;u] B;;n; kr;v;v;u]+ op;dex; an;e 5{!;]t; v;#e s;;Q;u}v;n;n;I a;v;xy;kt;; t;en;; m;n; p;r @s;;v;v;I+ t;en;; m;;g;*m;;] a;;v;t;;] iv;Gn;;e an;e m;uxkel;Ia;e b;;b;t; t;en;e s;;v;c;et; krv;;e+ t;q;; t;en;e k;]wk s;Ed<Q;;]it;k m;;iht;I a;p;v;I ae %e.

iv;n;y;Xut; n;;m;n;; p;>q;m; aQy;y;n;u] v;[;*n; åè Sl;;ek;em;;] p;uÜ] q;y;u] hv;e s;UF;k;r b;Ij; aQy;y;n;u] v;[;*n; kre %e. iv;n;y;Q;n;*n;I a;r;Q;n;; p;rI{;hn;e }t;v;;v;;L;; j krI x;ke %e, an;e iv;n;y;x;Il;n;e p;rI{;h G;[;e B;;g;e otp;nn; q;;y; j %e. oT;r;Qy;y;n;n;; b;Ij; aQy;y;n;m;;] åê Sl;;ek;e 6;r; m;uin;n;; p;rI{;h;en;u] in;Üp;[; %e. je s;hv;;m;;] a;v;e %e t;en;e p;ir{;h khe %e. s;hn; krv;;n;; b;e p;>y;;ejn; %e – â. m;;g;;*cy;v;n; an;e ä. in;j*r;. sv;Ik&t;m;;g;* p;r 5$ rhev;; m;;!e t;e m;;g;;*cy;v;n; an;e km;* Z;I[; krv;; m;;!e s;hev;;m;;] a;v;e t;e in;j*r;. km;*p;>v;;d n;;m;n;; p;Uv;*n;; âëm;; p;>;B;&t;m;;]q;I n;IkL;el;u] j[;;y; %e.

B;g;v;;n; m;h;v;Irn;I Q;m;*-p;>Çp;[;; n;; b;e m;uKy; a]g; %e – aih]s;; an;e k{!-s;ih{[;ut;;. ahI] k{! s;hn; krv;;n;;e aq;* x;rIr, win5y; an;e m;n;n;e p;I#It; krv;u] t;e n;q;I, p;r]t;u aih]s;;id Q;m;;*en;I a;r;Q;n;;n;e s;uisq;r b;n;;v;I r;K;v;I t;e %e.

s;uK;n;I B;;v;n;;q;I otp;nn; q;y;el;u] N;n; duAK; a;v;t;; n;{! p;;m;e %e, m;;!e m;uin;a;e ae p;;et;;n;I y;q;;x;ikT; p;>m;;[;e N;n;n;e duAK;q;I B;;iv;t; krv;u] j;ewae.

a;n;;e aq;* k;y;;n;e k<l;ex; a;p;v;;e t;e n;q;I. k;;y;-kl;ex; t;p;n;; Çp;m;;] sv;Ik&t; %e. p;r]t;u p;rI{;h an;e k;y;;-k<l;ex; aek n;q;I. jen;;q;I k;y;;n;e kl;ex; ae!l;e k{! q;;y; ae k;y;kl;ex;. k;y;kl;ex; s;]s;;rv;;s;m;;] in;v;*ed (K;ed) p;ed; krv;; m;;!e %e. k;y;kl;ex; t;p; an;ek p;>k;rn;; %e. â) sq;;n;isq;it;kA k;y;ets;g;* krIn;e isq;t; rhen;;r sq;;n;isq;it;k khev;;y; %e. ä) otku!k;s;in;kA jm;In; p;r !ek;e dIQ;; v;g;r, h;q; j;e#In;e, Q;rt;I p;r p;g; r;K;In;e b;es;n;;rn;e otku!k;s;in;k khev;;y; %e. à) p;>it;m;;sq;;y;IA m;;is;kI a;id b;;r p;>k;rn;; aiB;g;>h;en;e p;>it;m;; khe %e. t;en;e Q;;r[; krI isq;t; rhen;;rn;e p;>it;m;;sq;;y;I khev;;y; %e. (iB;Z;un;I b;;r p;>it;m;;n;u v;[;*n; a; fkr; n;Ic;e a;p;el; %e.) å) v;Ir;s;in;kA k;ew p;uÇ{; p;&qv;I p;r p;g; r;K;In;e is;]h;s;n; p;r b;e@;e h;ey; an;e is;]h;s;n; K;s;e#I l;ev;; %t;; jem; ht;;e t;em; rhe t;en;e v;Ir;s;in;k khev;;y; %e. ç) n;E{;iQ;kA a$el;In;e p;U]@q;I jm;In; p;r b;es;v;;n;I m;n;;w %e t;en;e n;E{;iQ;k khe %e. ê) d[#;y;it;kA d]#n;I jem; l;;]b;; s;Uw jwn;e t;p; kre t;en;e d[#;y;it;k khev;;y; %e. ë) l;ku!x;;y;IA l;ku! ae!l;e v;k>k;{@ ae!l;e v;;]ku l;;k#u. t;en;I jem; s;uv;u] aq;v;; p;g; an;e m;;q;;n;e jm;In; p;r !ekv;In;e x;rIrn;e aQQ;r r;K;v;u]. è) a;t;;p;kA @]#I aq;v;; t;#k;m;;] isq;t; rhIn;e x;rIrn;e t;p;;v;v;u]. ï) ap;>;v;&t;kA ix;y;;L;;m;;] v;sF;hIn; q;wn;e rhev;u]. âî) ak[#Uy;kA K;]jv;;L; a;v;v;; %t;; K;]jv;;L;v;u] n;hI]. ââ) ain;{@Iv;kA q;U]kv;;n;u] b;]Q; krI dev;u]. an;e âä) s;v;*g;;F;p;irkm;*A x;rIr Q;;ev;;n;I, l;U]%v;;n;I v;g;ere ik>y;;a;e b;]Q; krv;I. a; op;r;]t; n;v; B;;v;l;;ec; (p;;]c; win5y;;e p;r jy; an;e c;;r k{;;y; p;r jy;) tq;; kex;l;;ec;n;;e p;[; k;y;kl;ex;m;;] s;m;;v;ex; krv;;m;;] a;v;e %e. a;m; k;y;kl;ex;n;; an;ek p;>k;r h;ew x;ke. a; t;p; s;ev;n;q;I x;rIr p;>ty;en;;e r;g; dUr q;;y; %e, s;hn; krv;;n;u] s;;m;qy;* p;>g;!e %e, v;Iy;;*]t;r;y;n;;e t;Iv;> Z;y;;ep;Z;m; q;;y; %e an;e x;;s;n; p;>B;;v;n;; q;;y; %e. k;y;kl;ex;m;;] j;t;e m;us;Ib;t;;e oB;I krv;;m;;] a;v;e %e jy;;re p;rI{;h;em;;] kudrt;I rIt;e an;e j;t;e m;us;Ib;t;;e oB;I q;;y; %e.

a;m; k;y;;-k<l;ex;m;;] k;y;n;e wc%;n;us;;r k{! a;p;v;;m;;] a;v;e %e jy;;re k{! wc%; iv;n;; p;>;pt; q;;y; %e t;en;e p;rI{;h khe %e. k;y;;-k<l;ex;n;;e aBy;;s; x;;rIirk duAK; s;hev;;n;I Z;m;t;;, x;;rIirk s;uK;;en;I an;;k;]Z;; an;e ijn;-x;;s;n;n;I p;>B;;v;n;; krv;; m;;!e %e. p;rI{;hn;I sv;Ik&it’; aih]s;;id Q;m;;*en;I s;urZ;; m;;!e %e.

m;ul;;c;;rm;;] iv;ic;ikts;; (iv;ic;ikts;; ae!l;ee ke t;p; v;g;ere krv;;q;I m;;eZ; m;L;e - aev;u fL; hx;e ke n;ih? ke!l;Ik s;;Q;n;; s;fL; an;e am;uk s;;Q;n;; in;{fL; jt;; p;[; a;v;u] q;;y;)n;; b;e B;ed kY’ %e – 5vy; iv;ic;ikts;; an;e B;;v; iv;ic;ikts;;. B;;v; iv;ic;ikts;;n;I a]t;*g;t; b;;v;Ix; p;rI{;h;en;;e s;m;;v;ex; krel;;e %e.

a; b;;v;Ix; p;rI{;h;e s;;m;;ny; m;n;u{y;;e m;;!e n;q;I. jen;e ijn;klp;-p;>it;m;;n;;e sv;Ik;r ky;;*e %e, iv;x;e{; s;]G;y;n;v;;L;; an;e Q;&it;-y;uikT; m;uin;a;e m;;!e %e.

p;;]c; k;r[;;e (sv;B;;v;, k;L;, in;y;t;I, km;* an;e p;uÇ{;;q;*)n;e l;IQ;e p;rI{;h an;e op;s;g;* ody;m;;] a;v;e %e. k;ew }v;e oB;I krel;I m;uxkel;In;e o;p;s;g;* an;e kudrt;I rIt;e oB;I q;y;el;I m;uxkel;In;e p;rI{;h khe %e. p;rI{;h ae!l;e m;uxkel;Ia;e aq;v;; iv;Gn;;e. s;my;kdx;*n; a;id m;;eZ;m;;g;*m;;] isq;rt;; rhe ae m;;!e t;q;; s;]v;r an;e in;j*r; m;;!e s;hn; krv;; y;;egy; %e t;e p;rI{;h %e. v;It;r;g; (m;uin;) Q;m;* sv;Ik;rel; m;;g;*m;;] a;v;t;; iv;ix;{! p;>k;rn;I s;;n;ukUL; ke p;>it;kUL; p;irisq;it;m;;] s;m;B;;v;e rhev;u], s;m;t;; r;K;v;I ae p;rI{;hjy; %e. p;rI{;hn;; aBy;;s;q;I s;]v;r an;e in;j*r;n;;e Q;m;* !kI x;ke %e, s;]y;m; !kI x;ke %e. iB;Z;u }v;n;m;;] s;heje a;v;I p;#t;; aev;; ää p;rI{;h;e v;It;r;g; B;g;v;;n;e b;t;;vy;;] %eA â) Z;uQ;;, ä) t;&{;; (p;Ip;;s;;), à) x;It;, å) o{[;, ç) d]x;m;x;k, ê) n;gn;t;; (ac;el;), ë) arit;, è) sF;I, ï) c;y;;*, âî) n;E{;eiQ;kI (in;{;Q;;), ââ) x;yy;;, âä) a;k>;ex;, âà) v;Q;, âå) y;;c;n;;, âç) al;;B;, âê) r;eg;, âë) t;&[;sp;x;*, âè) jll;, âï) s;tk;rp;ursk;r, äî) p;>N;, äâ) aN;n; an;e ää) dx;*n;.

Sl;;ek âA – XIs;UQ;m;;*sv;;m;I khe %e A ùhe a;y;u{y;m;;n;< ` k;xy;p; g;;eF;n;; Xm;[; B;g;v;;n; m;h;v;Ire iB;Z;u}v;n;m;;] s;heje a;v;I p;#t;; ää p;rI{;h;e j[;;v;el; %e. t;em;n;I p;>;ipt; iv;n;; (t;en;e }ty;; iv;n;;) m;um;uZ;u m;;g;*n;I x;Üa;t;m;;]j B;;]g;I p;#e %e. t;e ää p;rI{;h’;e – hu] t;n;e k>m;s;r khu] %u] – t;e a; p;>m;;[;e %eAÿ (Xm;[; B;g;v;;n; m;h;v;Ir n;u] g;;eF; k;xy;p; ht;u]. – t;em;n;; ip;t;; is;2;q;* n;u] g;;eF; p;[; k;xy;p; ht;u] (je Xey;;]s; an;e y;x;sv;In;; n;;m;e p;[; s;]b;;eiQ;t; krv;;m;;] a;v;t;;].) t;em;n;I m;;t;; iF;x;l;;n;u] g;;eF; v;;ix;{@ ht;u] (jea;e iv;dehdT;; tq;; ip;>y;k;ir[;In;;] n;;m;e p;[; s;]b;;eiQ;t; krv;;m;;] a;v;t;;].) (B;g;v;;n;n;e t;em;n;; m;;t;;-ip;t;;ae v;Q;*m;;n; n;;m; a;p;el;. t;ea;eae s;hj N;n; p;>;pt; krel; ae!l;e t;em;n;e Xm;[; khev;;m;;] a;v;t;;. B;y;]kr ac;el; p;rI{;h s;hn; krel; t;en;; k;r[;e dev;;e]ae t;em;n;u] n;;m; B;g;v;;n; m;h;v;Ir r;K;el;.) (iB;Z;u ae!l;e m;uin; m;h;r;j. m;um;uZ;ut;; t;e %e ke s;v;* p;>k;rn;I m;;eh;s;ikT;q;I m;uz;w ùaek m;;eZ;€ÿn;e iv;x;e y;tn; krv;;e).

â. Z;uQ;; (Sl;;ek ä an;e à)A

XI n;eim;c;]n5 m;h;r;je kYu] %e ke p;]q; jev;u] k;ew G;#p;[; n;q;I, dir5t;; jev;;e k;ew p;r;B;;v; n;q;I, m;&ty;u s;m;;n; k;ew B;y; n;q;I an;e Z;uQ;; jev;I k;ew v;edn;; n;q;I. ahI] jen;e x;;rIirk k’;r[;;en;e l;IQ;e alp; a;h;r krv;;e p;#e %e t;en;I v;;t; n;q;I. iB;Z;un;e k;ew v;;r in;d;*e{; B;;ejn; m;L;v;u] m;uxkel; q;w j;y; %e. a;v;; s;m;y;e B;UK;n;e l;IQ;e t;e b;L;v;;n; an;e t;p;sv;I s;;Q;u k;g;#In;; p;g;n;; s;;]Q;; jev;I a;]g;L;I v;;L;;e q;w j;y;, dUb;L;;e p;#I j;y;, t;q;; t;en;e a;K;e x;rIre n;s;;en;;] g;U]c;L;;] deK;;v;; m;]#e, t;;e p;[; K;;n;-p;;n;n;I m;y;;*d; j;n;n;;r;e Xm;[; B;UK;n;I p;I#;q;I dIn; b;n;I j;y; %t;;] p;[; k;ew }v;n;e k;p;e n;hI], kp;;v;e n;hI], r;]Q;e n;hI] an;e r]Q;;v;e n;hI].

ä. t;&{;; (p;Ip;;s;;) (Sl;;ek å an;e ç)A

jy;;] k;ew a;v;t;u]-jt;u] n;q;I, t;e rst;e jwn;e, t;rs;q;I s;;Q;u a;kuL;-vy;;kuL; q;w j;y;, t;en;u g;L;u s;uk;w j;y;, t;rs;n;I v;edn;;q;I dIn; q;w j;y; t;;ey;e m;;g;*m;;] m;L;t;; s;}v; @]#u p;;[;In;e p;Iv;; n; l;;g;e+ p;r]t;u in;}*v; an;e x;uQQ; p;;[;In;I x;;eQ; kre. an;e j;e in;}*v; an;e x;uQQ; p;;[;I m;L;e t;;e j t;rs; %Ip;;v;e. v;It;r;g; m;uin;n;e an;;c;;r p;>ty;e Q;&[;; an;e p;;p;km;* krt;; l;jj; h;ey; %e. m;uin; ih]s;; an;e an;;c;;rn;I Q;&[;; kre %e. p;;et;e aih]s;k h;ev;;q;I s;ic;t; p;;[;In;u] s;ev;n; k;ew p;[; s;]j;eg;;em;;] krt;;e n;q;I.

à. x;It; (Sl;;ek ê an;e ë)A

r;g;riht; an;e s;]y;t; aev;; m;uin;n;e iv;c;rt;; iv;c;rt;; k;ewv;;r !;$ v;;y;, an;e t;en;I !;$n;u k;ew in;v;;r[; n; h;ey;, t;em; kp;#;] p;[; n; h;ey;, %t;;] p;[; aign; s;ev;v;;n;;e iv;c;;r p;[; n; kre. a;v;I rIt;e v;It;r;g; B;g;v;;n;e sq;;p;el;I m;y;;*d;n;e oll;]G;e n;hI]. x;It; p;rI{;hn;; s;]dB;*m;;] ÇZ; x;bdn;;e p;>y;;eg; aq;* s;Uc;k %e. isn;gQ;t;;q;I g;m;I* p;ed; q;;y; %e ae!l;e isn;gQ; x;rIrv;;L;;n;e @]#I a;e%I l;;g;e %e. x;rIrn;I ÇZ;t;;n;; b;e k;r[;;e %e – isn;gQ; B;;ejn;n;;e aB;;v; an;e sn;;idn;;e aB;;v;. je m;uin; in;r]t;r ÇZ; B;;ejn; kre %e an;e sn;;n; krt;;e n;q;I t;en;u] x;rIr ÇZ; ae!l;e ke s;uku h;ey; %e. ÇZ; x;rIrv;;L;;n;e x;It; v;g;ere s;t;;v;e %e. ÇZ; a;h;r krv;;v;;L;;n;e m;UF;n;I aiQ;kt;; h;ey; %e, an;e a;n;; l;IQ;e sv;;Qy;;y;m;;] b;;Q;; otp;nn; q;;y; %e. ÇZ; a;h;rq;I sv;B;;v; c;I#Iy;;e an;e jldI g;uss;e a;v;e t;ev;;e q;w j;y; %e. a;m; ÇZ; a;h;r x;rIr an;e m;n; b;]n;e p;r as;r kre %e. jEn; m;uin;a;e m;;!e iv;Q;;n; %e ke t;ea;e in;r]t;r ÇZ; an;e in;r]t;r isn;gQ; a;h;r n; kre. b;]n;en;;e s;m;nv;y; r;K;e. k;r[;ke kev;L; isn;gQ; a;h;rq;I onm;;d an;e ix;q;Il;t;; v;Q;e %e, jy;;re kev;L; ÇZ; a;h;rq;I k>;eQ;;id v;Q;e %e.

å. o{[; (Sl;;ek è an;e ï)A

d;hn;; b;e p;>k;r %e – b;;Y d;h an;e a;]t;irk d;h. p;rs;ev;;, m;el;;id 6;r; x;rIrm;;] je d;h j;g;e %e t;e b;Y d;h an;e t;rs;q;I je d;h j;g;e %e t;e aBy;]t;r d;h. g;rm; v;st;un;I g;rm;Iq;I, d;hq;I t;q;; on;;L;; (ke b;I} Put;u)n;I g;rm;Iq;I p;I#; p;;m;el;;e m;uin; x;rIr s;uK;n;I ic;]t;; n; kre, @]#k m;;!e m;eG;;v;I m;uin; sn;;n;n;;e iv;c;;r n; kre. x;rIr p;r p;;[;I n; re#e, p;]K;;e v;g;ere n;; v;;p;re.

ç. d]x;m;x;k (Sl;;ek âî an;e ââ)A

#;]s; an;e m;c%r (jU, m;;]k#, v;g;eren;;e a;m;;] s;m;;v;ex; s;m;jv;;e)n;; op;5v; q;v;; %t;;] m;h;m;uin; s;m;B;;v;m;;] rhe, k>;eQ;;idn;u dm;n; kre k ejem; s;en;;n;I ag;>B;;g;m;;] rhel;;e h;q;I b;;[;;en;I g;[;t;rI n;krt;;, x;F;ua;en;;e n;;x; kre %e. m;;1e #;]s;-m;c%rq;I p;I#;y;el;;e m;uin; t;en;;q;I F;;s; n; p;;m;e (h;q;, p;g; v;g;ere, av;y;v;;en;e p;[; n; hl;;v;e ke o%;l;e), t;en;e h!;v;e n;ih (in;{;eQ; n; kre, h;q;, v;sF;, x;;K;;, G;Um;, v;g;ere op;;y;;en;;e op;y;;eg; n; kre) an;e m;n;n;e dUi{;t; n; kre, m;;]s; an;e l;;ehIn;e K;;t;; p;>;[;;en;e h[;v;;n;e b;dl;e t;em;n;; p;>ty;e od;s;In;t;; r;K;e (t;en;; p;r op;eZ;; kre, r;g;-6e{; n; kre, ae iv;c;;re ke a; as;]N;I %e, B;;ejn;n;; p;>y;;ejn; m;;!e G;Um;I rY; %e, m;;Ü x;rIr aem;n;; m;;!e B;;ejn; %e, m;;r; x;rIrm;;]q;I alp; m;;F; l;;ehI-m;;]s; K;;y;t;;e aem;;] x;u] %e? m;;re t;en;; p;r 6e{; n; krv;;e j;ewae+ fkt; l;;ehI j p;I rY; %e n;e, m;;r; a;tm;;n;e n;ukx;;n;t;;e n;q;I p;h;e]c;;#I rY;n;e. a;v;u a;v;u] iv;c;;re.. p;r]t;u t;en;e h[;e n;ih).

ê. n;gn;t;; (ac;el;) (Sl;;ek âä an;e âà)A

kp;#; f;!I jv;;q;I hu] ac;el; q;w jwx; aq;v;; v;sF; m;L;v;;q;I hu] s;c;el; q;w jwx; - aev;u] m;uin; iv;c;;re n;hI]. dIn;t;;n;;e ke h{;*n;;e B;;v; n; l;;v;e. n;gn; q;w jv;;q;I m;uin; n;v;; kp;#;n;I ic;]t;; n; kre. kp;#; n; m;L;e t;;e n;gn; rhe. kp;#; m;L;e t;;e p;here. v;It;r;g;t;;n;e hIt;Üp; s;m;} kp;#; m;L;e ke n;; m;L;e t;en;I fIkr n;; kre. ijn;-klp; dx;;m;;] aq;v;; v;sF; n; m;L;v;; p;r m;uin; ac;el;k h;ey; %e, an;e v;sF; m;L;v;;q;I s;c;el;k dx;;m;;] h;ey; %e. av;sq;;n;;n;; B;e an;us;;r a; b;]n;e n;e y;it;Q;m;* m;;!e iht;k;rI s;m;}n;e N;n;I m;uin; v;sF; n; m;L;v;;q;I dIn; an;e v;sF; m;L;v;;q;I K;ux; n; q;;y;. m;uin; ijn;klp; av;sq;;m;;] ac;el;k h;ey; %e. sq;iv;rklp; av;sq;;m;;] t;e idv;s;e, g;rm;In;I Pt;um;;] an;e v;{;;*Pt;um;;] jy;;re v;rs;;d p;#t;;e n; h;ey; ty;;re ac;el;k rhe %e, an;e @]#In;I r;F;Im;;], v;{;;*n;I r;F;e, v;rs;;d s;m;y;e, iB;Z;; s;m;y;e s;c;el;k h;ey; %e. ac;el; p;;]c; k;r[;e p;>x;st; khev;;y; %e – â. t;en;e p;I#l;eh[; alp; krv;I p;#e %e+ ä. 5vy;n;; B;;rq;I hl;k;e q;v;;q;I, v;sF;;id p;rn;;e r;g; a;e%e; q;v;;q;I r;g;n;;e B;;r a;e%;e q;;y; %e, à. t;en;; p;r b;Q;; iv;Sv;;s; kre %e, å. op;kr[;s;]l;In;t;;n;u] t;p; s;hejt;;q;I q;;y; %e an;e ç. iv;p;ul; win5y;in;g;>h q;;y; %e. m;uin; F;[; k;r[;e v;sF; Q;;r[; kre %e – â. l;jj;n;; in;v;;r[; m;;!e, ä. jug;ups;;n;; in;v;;r[; m;;!e, an;e à. p;rI{;hn;; in;v;;r[; m;;!e.

ë. arit; (Sl;;ek âå an;e âç)A

g;;m;;eg;;m; iv;c;rt;; m;uin;n;e s;]y;m;m;;g;*m;;] k;ewv;;r arit;(k]!;L;;e) q;;y;, t;;e t;en;e p;rI{;h s;m;}n;e s;hn; krI ly;e an;e p;;p; (ih]s;;n;;) k;m;;em;;]q;I m;ukt; rhIn;e a;tm;;n;u rZ;[; kre, as;t;< p;>v;&it;a;em;;]q;I in;v;&t; rhe, k;m;n;;a;e p;UrI krv;;n;; a;r]B;;en;e ty;je, Q;m;*m;;]j a;et;-p;>;et; rY; kre. a;m; op;x;;]t; rhIn;e iv;h;r kre. arit;n;; F;[; k;r[;;e %e – â. aek g;;m;eq;I b;Ije g;;m;e iv;h;r krv;;n;e l;IQ;e, ä. p;;et;;n;u] sq;;y;I sq;;n; n; h;ev;;q;I, an;e à. aik]c;n; h;ev;u], p;;et;;n;I p;;s;e kx;u] n; h;ev;u]. arit;m;;]q;I v;c;v;;n;; p;;]c; op;;y;;e %e –- â. iv;rt; rhev;u], ap;>it;b;2 rhev;u]. ä. arit;p;[;u] ae a;tm;;n;;e d;e{; %e, aBy;]t;r d;e{; %e, je a;tm;;n;I rZ;; kre %e t;e v;Er;gy;m;;n; %e. je ag;;r %e t;en;e G;rn;;e aB;;v; s;t;;v;t;;e n;q;I. à. je Q;m;;*r;m; %e t;e h]m;ex;; Q;m;*m;;] a;et;p;>;et; rhe %e, Xut;-B;;v;n;; v;g;eren;;e aBy;;s; kre %e, ae ky;;]y; rhe %t;;] a;tm;;n;]d an;uB;v;e %e. å. aik]c;n; h;ev;u] – p;;et;;n;I p;;s;e kx;u] n; h;ev;u], ae j in;r;r]B; %e. in;r;r]B;n;;e aq;* m;ukT; %e. ç. op;x;;]t; - jen;; k{;;y; x;;]t; h;ey; %e, t;en;e arit; q;t;I n;q;I. arit; ah]k;r, m;m;k;r an;e t;&{[;;n;; k;r[;e q;;y; %e.

è. sF;I (Sl;;ek âê an;e âë)A

l;;ekm;;] je sF;Ia;e %e t;e p;uÇ{;;en;I a;s;ikt;n;u m;uKy; k;r[; %e. (sF;Ia;eae p;uÇ{; m;;!e a;v;u] s;m;jv;u]) je a; v;;t;n;e s;m;je %e t;e b;ui2m;;n;-s;rL; m;uin; %e. sF;Ia;e b;>Éc;;rIa;e m;;!e dl;-dl;n;e s;m;;n; %e. a; j;[;In;e m;eG;;v;I m;uin;a;e p;;et;;n;; Xm;[;p;[;;m;;] a;et;-p;>;et; rhe %e an;e a;tm;;n;; x;ui2n;; m;;g;*m;;] a#g; rhe %e. a;m; a;tm;;n;I g;v;e{;[;; krt;;] iv;h;r kre %e.

ï. c;y;;* (Sl;;ek âè an;e âï)A

s;]y;m;n;e p;;L;v;; m;;!e }v;n;-in;v;;*h krv;;v;;L;;e m;uin; p;ir{;h;en;e }t;In;e g;;m;m;;] ke n;g;rm;;] in;g;m; (sq;;n; ke jy;;] v;ep;;rI l;;ek;e rhe %e)m;;] ke r;jQ;;n;Im;;] aekl;;e – r;g;-6e{; riht; q;wn;e iv;c;re %e. s;;Q;un;e aek jg;;ae l;;]b;;e s;m;y; rY; iv;n;; in;r]t;r iv;c;y;;* krv;;n;u] h;ey; %e. k;r[;ke m;uin; as;m;;n; %e. (p;;et;;n;I p;;s;e kx;u n;q;I, p;;et;e g;&hsq; s;m;;n; n;q;I, p;;et;e b;Ij; dx;*n;n;; y;;eg;I jev;;e n;q;I) jeq;I g;;m; v;g;eren;I s;;q;e m;m;tv; n; kre an;e t;en;;q;I p;>it;b;2 n; q;;y;. v;;r]v;;r iv;h;r krv;;q;I k;ew v;;r k]!;L;;e a;v;e. p;r]t;u s;]g;n;e s;v;* d;e{;;en;u m;UL; s;m;jv;u]. m;;!e s;;Q;uae n;g;rn;; g;&hsq;;e ke s;;m;;ny; jn;;e s;;q;e s;]s;g;* n; r;K;v;;e. in;d;e*{; a;h;rn;I g;;ec;rI judI judI jgy;;ae krv;I an;e ap;irg;>hI rhIn;e aekl;; iv;c;rv;u]. (p;irg;>hn;;e aq;* m;m;tv; %e. m;uin; k;ew g;;m;, kuL;, n;g;r, aq;v;; dex; p;>ty;e a;s;kT; n; q;;y;, p;>it;b;2 n; q;;y;. p;>it;b;2t;;q;I s;]y;m;n;e h;in; q;;y; %e.)

âî. n;E{;eiQ;kI (in;{;Q;;) (Sl;;ek äî an;e äâ)A

r;g;-6e{; riht; m;uin; c;p;l;t;;a;e]n;u] v;j*n; krt;;e sm;x;;n;, x;Uny;g;>h aq;v;; v;&Z;n;; m;UL;m;;] sv;;Qy;;y; kre. (m;uin;n;e k;ewp;[; p;>k;rn;; sq;;n;m;;] rhev;u] j;ewae. (c;p;L;t;; ae!l;e aix;{! c;e{!;a;e, h;q;-p;g;;id a]g;;en;e an;uic;t; Çp;q;I hl;;v;;) sm;x;;n;, x;Uny;g;&h an;ev;&Z;n;; m;UL;n;I iv;ix;{!t;; s;;Q;n;; krv;;v;;L;; m;uin; m;;!e %e.) b;Ij;a;en;e F;;s; n; a;;p;e. (m;uin;a;en;I s;;Q;n;; an;ek p;>k;rn;I h;ey; %e. ky;;rek t;ea;e sm;x;;n;-p;>it;m;;n;I iv;ix;{! s;;Q;n;; sv;Ik;r krI a;K;I r;t; sm;x;;n;m;;] in;v;;s; kre %e. a; s;m;ey;e iv;iv;Q; p;>k;rn;; B;y;-otp;;dk op;s;g;* h;ey; %e. m;uin;ae an;;q;I B;y;B;it; q;v;;n;u] n;q;I. p;;et;e aB;y; rhev;; m;;!e a;g;m;n;; v;c;n;;e p;r ic;]t;n;-m;n;n; kre. s;;q;e s;;q;e s;;Q;n;;rt; b;Ij;; s;;Q;k;en;e p;[; n; #r;v;e. aev;I av;;j p;[; n; kre ke b;Ij; #rI j;y; aq;v;; t;;e aev;; h;v;-B;;v; p;[; n; kre ke ty;;] B;y;n;u] v;;t;;v;r[; oB;u q;w j;y;.) ty;;] b;e@; h;ey; an;e op;s;g;* p;>;pt; q;;y; t;;e iv;c;;re ke – ic;]t;n; kre ke – ùa; m;;Ü x;u] b;g;;#v;;n;; %e?€ÿ p;r]t;u ap;k;rn;I x;]k;q;I ty;;]q;I o@In;e b;Ije sq;;n;e n; j;y;. (p;>;c;In; k;L;m;;] m;uin; sv;;Qy;;y; m;;!e aek;]t; sq;;n;m;;] jt;; ht;;. a;n;e in;{;IiQ;k; aq;v;; in;{;Q;; khe %e.) n;E{;eiQ;kI (in;{;Q;;) ae!l;e jEn; s;;Q;ua;en;e ot;rv;;n;u sq;;n;. in;{;Q;;n;;e aq;* %e – in;v;;*[;B;Uim;, sv;;Qy;;y;B;Uim; aq;v;; s;m;;iQ;sq;L;. sm;x;;n; v;g;ere sv;;Qy;;y;, Qy;;n; v;g;ere m;;!en;u sq;;n;. s;;Q;u aek;]t;n;; sq;L;;em;;] b;Ij; n;e k;ew F;;s; n; p;#e t;ev;I rIt;e Qy;;n;;id in;ty;k>m; m;;!e isq;r q;wn;e b;es;e. j;e iv;Gn; a;v;I p;#e t;;e p;;et;;n;;e s;m;y; p;Ur;e q;;y; n;hI] ty;;] s;uQ;I B;y;B;It; q;y;; v;g;r ae jgy;;ae q;I K;s;e n;hI].

ââ. x;yy;; (Sl;;ek ää an;e äà)A

x;yy;; ae!l;e v;ist;, g;&h, rhev;;-s;uv;;n;;e ot;;r;e. t;p;sv;I an;e p;>;[;v;;n;< iB;Z;u otk&{! aq;v;; in;{k&{! op;;Xy;n;e p;;m;In;e s;;Q;ua;en;I m;y;;*d;n;u] (p;;et;;n;; sv;B;;v;n;u]) ait;k>m;[; ae!l;e ke h{;* aq;v;; x;;ek n; kre. (otk&{! aeQl;e sv;c%, oT;m;, ke jy;;] drek Pt;ua;em;;] rhev;u] s;uK;d;y;I h;ey;. in;{k&{! ae!l;e g;]du, K;]#er ke je @]#I, g;rm;I ke v;{;;*m;;] rZ;; a;p;v;; as;m;q;* h;ey;. ahI] ait;k>m;[; ae!l;e ae sq;L; %;e#In;e any;F; n; j;y;. otk&{! sq;L; m;L;t;; aem; n; iv;c;;re ke hu] ke!l;;e s;;EB;;gy;x;;L;I %u] an;e in;{!k&{! sq;;n; m;L;t;; aem; n; iv;c;;re ke hu] kev;;e m;]dB;;gy;v;;L;;e %u]. m;uin;n;e ky;;re s;m; sq;;n;, ky;;re iv;{;m; sq;;n;, t;;e ky;;re hv;;-oj;x; v;;L;u] t;;e ky;;rek hv;;-oj;x; v;g;rn;u]+ ky;;re g;]du t;;e ky;;rek sv;c%; ky;;rek mc%;r;idv;;L;u t;;e ky;;rek t;en;; v;g;rn;u]+ an;e ky;;rek K;]#er t;;e ky;;rek s;]p;U[;*t;;v;;L;u] sq;;n; m;L;e %e. m;uin; a; s;m;y;e s;m;B;;v; r;K;e an;e r;g;-6e{; n; l;;v;e.) je p;;p;5i{! h;ey; %e t;e t;e iv;ht; q;w j;y; %e ae!l;e ke h{;* aq;v;; x;;ekq;I a;k>;nt; krI dy;e %e. p;>it;irk<T; (aek;]t;) op;;Xy; - B;l;e frI s;u]dr h;ey; ke as;u]dr h;ey; - p;;m;In;e aev;u iv;c;;rv;u] ke ùaek r;t;m;;] x;u] q;w jv;;n;u] %e?ÿ a;v;u] iv;c;;rIn;e je k;]w s;uK;-duAK; p;#e t;e s;hn; kre. (aekl;iv;h;rn;I p;>it;m;; aq;v;; any; p;>it;m;;a;e]n;e Q;;r[; krI iv;c;rv;;v;;L;; m;uin; aek g;;m;m;;] aek r;t; an;e n;g;rm;;] p;;]c; r;t; s;uQ;I rhI x;ke %e. sq;iv;rklp;I m;uin; m;;!e a;v;;e in;y;m; n;q;I.) r;F;e je aek;]t; sq;L;e s;Uv;; m;;!e je jgy;; m;L;I %e t;en;; s;;r;-n;rs;;n;;e iv;c;;r n;hI] krv;;e. Q;Ey;*y;ukt; rhev;u], s;m;t;;m;;] rhev;u] an;e s;;Q;utv;n;I m;y;;*d;n;e a;eL;]g;v;I n;hI].

âä. a;k>;ex; (Sl;;ek äå an;e äç)A

k;ew m;n;u{y; m;uin;n;e g;;L;I de t;;e t;en;; p;r m;uin; ae p;>it;-k>;eQ; krv;;e n;hI]. (k>;eQ;n;e v;x;IB;Ut; q;wn;e k;ew g;;L;I de %e. je k>;eQ;;ign;m;;] %e t;en;;e p;>it;x;;eQ;n;I B;;v;n;;q;I p;>eirt; q;wn;e p;>it; k>;eQ; n; kre – p;;et;e k>;eQ;;ign;m;;] n; jl;e. a;;]k;;e l;;-p;IL;I krv;I, a;;K;e x;rIre d;h p;ed; krv;I, g;;L;In;;e jv;;b; p;>c;]# g;;L;I q;I dev;;e – v;g;ere aign;n;I B;;]it; %e. m;uin;ae a; s;m;y;e x;;]t; rhev;u].) k>;eQ; krv;;v;;L;; m;uin; aN;n;Ia;e jev;; q;w j;y; %e. (je g;;L;In;;e jv;;b; g;;L;Iq;I a;p;e %e t;e aN;n;I s;m;;n; q;w j;y; %e. m;;!e m;uin;ae k>;eQ; krv;;e n;hI]. b;Ij; p;;et;;n;I in;]d; kre t;;e t;p;I n; jv;u]. k@;er, sn;ehriht;, an;;Ep;c;;irk, kk*x;, d;Ç[; (je B;;{;; m;n;n;e f;#I n;;K;e – je km;j;er m;uin;n;;e s;]y;m; t;;e#;v;I de), k>Ur an;e k;n;m;;] k;]!; s;m;;n; v;;[;I s;;]B;L;In;e p;[; m;uin;ae m;;En; rhev;u], t;en;I op;eZ;; krv;I an;e t;en;e m;n;m;;] n; Q;rv;I. (as;m;;iQ; otp;nn; n; kre. p;>it;kuL; B;;{;; s;;]B;L;In;e m;uin; p;;et;;n;I s;m;;iQ; n; K;;ev;e, m;;n;is;k as;m;;iQ;m;;] n; j;y;).

âà. v;Q; (Sl;;ek äê an;e äë)A

p;I!;w j;y; %t;;] p;[; m;uin; k>;eQ; n; kre, m;n;m;;] 6e{; n; l;;v;e. it;it;Z;;n;e p;rm; j;[;In;e Xm;[; m;uin;Q;m;* p;r ic;]t;n; kre. (it;it;Z;; ae!l;e iv;c;;rv;u] ke s;hn; krv;u] ae Xe{@ in;j*r;n;u] s;;Q;n; %e. Z;m;; ae p;rm; Q;m;* %e. s;hn; krv;;v;;L;; j Z;m;;x;Il; q;w x;ke %e.) (p;rm; ae!l;e l;;ek;eT;r – a;Qy;;itm;k) (Xm;[; ae!l;e s;m;;n; m;n; v;;L;;e) (m;uin;Q;m;* dx;- oT;m; Z;m;;, oT;m; m;;d*v;, oT;m; a;j*v;, oT;m; m;uikt; (ty;;g;), oT;m; t;p;, oT;m; s;]y;m;, oT;m; s;ty;, oT;m; x;;Ec;, oT;m; a;ik]c;ny; an;e oT;m; b;>Éc;y;* aem; dx; p;>k;rn;;e Q;m;* %e.) aty;]t; t;IZ[; Q;;rv;;L;; hq;Iy;;rn;;e a;G;;t; v;#e p;;et;;n;; x;rIrm;;] p;I#n; p;ed; krn;;r G;;t;I p;uÇ{; p;r jr; p;[; m;n;;eiv;k;r p;ed; n; krv;; det;; aev;u] iv;c;;re ke m;;r; km;;e*n;;e ody; %e, a;m;;] ib;c;;r; G;;t; krn;;rn;;e k;ew d;e{; n;q;I. x;rIr t;;e p;;Ed<g;il;k %e, n;;x;v;]t; %e. p;r]t;u m;;r; a;tm;;n;; an;]t; N;n;, dx;*n;, c;;irF; an;e v;Iy;* g;u[;;en;e k;ew h[;I x;ke t;em; n;q;I. Z;m;;n;I s;;Q;n;; krv;; m;;!ee p;;]c; m;ud<d; p;r iv;c;;r-ic;]t;n; krv;u] j;ewae. â. d;e{;n;;e s;d<B;;v;-as;d<B;;v;A jy;;re k;ew a;p;[;; p;>ty;e aip;>y; b;;el;e aq;v;; a;p;[;; d;e{; deK;;#et;;e iv;c;;rv;u] ke a;v;; d;e{; a;p;[;;m;;] %e ke n;hI]? j;e khen;;r s;;c;;e h;ey; t;;e s;;c;u khen;;r p;r g;uss;;e x;; m;;!e krv;;e? aem; iv;c;;rIn;e Z;m;; B;;v;n;; Q;;r[; krv;I. j;e iv;c;;rt;; a;p;[;n;e a;p;[;;e d;e{; n; deK;;y;t;;e t;en;e a[;s;m;ju-aN;n;I s;m;}n;e t;en;; op;r dy;;B;;v; d;K;v;v;;e. Z;m;;B;;v; deK;;#v;;e. a;m; ic;]t;n; krv;u ä. k>;eQ;n;; d;e{;;eA k>;eQ; otp;nn; q;t;; 6e{;, kl;ex;, x;;irrIk h;in;, m;;n;is;k h;in;, ih]s;;, sm;&it;B;>]x;, iv;v;ekn;;e n;;x;, v;>t;;en;;e n;;x;, v;g;ere d;e{;;e q;;y; %e aem; iv;c;;rv;u]. a;n;;q;I a;Qy;;itm;k }v;n;p;r K;Ub;j K;r;b; as;r q;;y; %e. a) b;;Y}v;n;m;;] n;ukx;;n; q;;y; %e. }v;n; ax;;]it;m;y; b;n;e %e. iv;v;ek j;y; %e. op;k;rIn;;e op;k;r B;Ul;;w jv;;y; %e. a;b;Ü j;y; %e. s;m;;j, ku!u]b;, v;g;erem;;] m;htv; rhet;u n;q;I. k>;eQ;I b;Q;;n;e aip;>y; b;n;e %e. k;ew aen;; p;>ty;e a;]t;irk m;;n; n;q;I deK;;#t;u. k;ew aen;I s;;q;e vy;v;h;r krv;; n;q;I m;;g;t;u]. }v;n; ifkku an;e in;rs; b;n;e %e. b;) x;;irrIk n;ukx;;n;A k>;eQ; krv;;m;;] x;rIrn;e K;Ub;j Xm; p;#e %e. x;rIrm;;]q;I op;y;;eg;I rs;;y;[;;e an;e s;ug;r k>;eQ; krv;;m;;] v;p;r;y; %e. m;;n;is;k an;e x;;irrIk r;eg;;e q;;y; %e. K;;v;;n;u p;c;t;u n;q;I. B;UK; l;;g;t;I n;q;I. m;;[;s; m;n; an;e win5a;en;I p;>s;nn;t;; g;um;;v;I b;es;e %e. k) a;Qy;;itm;k n;ukx;;n;A k>;eQ;In;; aQy;v;s;;y; ax;uB; h;ey; %e. a;q;I ki@n; s;;Q;n;; krI x;kt;;e n;q;I. ùk>;eQ;e k>;e# p;Urv; t;[;u] s;]jm; fl; j;y;, k>;eQ; s;iht; t;p; je kre t;e l;eK;e n;iv; q;;y;.ÿ x;uB; km;;*e p;[; ax;uB; q;w j;y; %e. k>;eQ;In;e k;ewn;;e p;>;[; n;;x; krI n;;K;t;; v;;r n;q;I l;;g;t;I. k>;eQ;q;I m;U$t;; v;Q;e %e. a;q;I sm;r[; x;ikt; a;e%I q;;y; %e. p;;et;;n;u s;;c;u sv;Üp; B;Ul;I j;y; %e. p;;et;e iv;v;ekN;n; B;Ul;I j;y; %e. k>;eQ;q;I v;>t; a;idn;;e B;]g; q;;y; %e. à. b;;l; sv;B;;v;A jy;;re k;ew ay;;egy; v;c;n; b;;el;e t;;e t;e m;U$ v;c;n; b;;el;e %e t;em; s;m;jv;u]. t;en;e b;;l;-sv;B;;v; s;m;jv;;e. s;;m;;n;u] a[;s;m;jup;[;u] iv;c;;rv;u]. ae ib;c;;r;e a[;s;m;ju %e, t;e m;;rI p;;%L; k#v;u] b;;el;e %e; p;[; s;;m;;e n;q;I a;v;t;;e t;e K;ux;In;I v;;t; %e. s;;m;;e a;v;e t;;e ic;]t;v;v;u ke m;n;e m;;rt;;e n;q;I n;e` m;;re p;[;, t;;e iv;c;;rv;u] ke p;>;[; m;ukt; t;;e n;q;I krt;;e n;e` m;;rI p;[; n;;K;e, t;;e ic;]t;v;v;u ke B;l;e m;;r; n;Sv;r x;rIrn;e hrt;;e, p;[; m;n;e Q;m;*B;>{!t;;e n;q;I krt;;e n;e` a;m; oT;r;et;r l;;B; iv;c;;rIn;e g;uss;;e n; krv;;e. å. sv;km;;e*dy;A p;;et;;n;; p;Uv;*km;;*en;e d;e{; dev;;e+ aq;;*t;< b;Ij;a;e m;;r; im;F; n;q;I b;n;I rhet;;, p;[; m;;rI s;;q;e x;F;uv;! j r;K;e %e, t;e t;em;;] m;;r; p;Uv;*km;*n;;e d;e{; h;ev;;e j;ewae. s;;m;en;;e m;;[;s;t;;e in;im;T; %e an;e p;;et;;n;; km;*n;;e ody; s;m;}n;e Z;m;;B;;v; r;K;v;;e. ç. Z;m;;g;u[;A Z;m;;-s;hn;x;Il;t;;n;; g;u[;;e iv;c;;rv;;. jem; ke, s;;m;;e ic;#;y; t;;e p;[; hu] n; ic;#;o], t;;e m;;ru] ic;T; sv;sq; rhex;e+ an;e b;dl;;e l;ev;;q;I je zg;#;e v;Q;x;e, t;em;;] v;e#f;t;I m;;rI x;ikt;n;;e hu] b;Ij; op;y;;eg;I s;nm;;g;*e vy;y; krI x;kIx;. Z;m;; r;K;v;;q;I m;;Ü x;;irrIk an;e m;;n;is;k sv;;sq;y; jL;v;;y; rhe %e. m;;rI x;;]it; jL;v;;y; rhe %e. m;;rI a;Qy;;itm;k p;>g;it;m;;] Ük;v;! n;q;I a;v;t;I. m;;r; ax;uB; km;;e*n;I in;j*r; q;;y; %e t;em; m;;n;v;u]. Z;m;; s;v;* g;u[;;en;;e a;Q;;r %e, m;;eZ;n;;e m;;g;* %e t;em; iv;c;;rv;u]. p;;]c; m;h;v;>t;;id p;[; m;uin;Q;m;* %e. m;uin; aem; iv;c;;re ke m;uin;Q;m;*n;u] m;UL; Z;m;; %e. a;v;I v;Q; p;rI{;hn;I p;I#; m;uin;m;h;r;j;e Z;m;t;;p;Uv;*k kre %e.

âå. y;;c;n;; (Sl;;ek äè an;e äï)A

a;eh` an;g;;r iB;Z;un;I a; c;y;;* ke!l;I ki@n; %e ke t;em;n;e }v;n;B;r b;Q;u] y;;c;n;;q;I m;L;e %e. aem;n;I p;;s;e y;;c;n;; n; krv;; jev;u kx;u]j n;q;I. m;uin;m;h;r;j;en;e iB;Z;; m;;!e y;;c;n;; krv;I p;#e %e. a; r;ejn;u k{! %e. g;;ec;rI m;;!e k;ewn;I p;;s;e h;q; l;;]b;;e krv;;e t;e k;ew s;hel;I v;;t; n;q;I. %t;;] p;[; g;&hsq;;Xm; ae Xe{@ %e t;em; m;;n;In;e t;e p;;et;;n;; m;uin;p;[;;n;e %;e#v;;n;;e ik]ic;]t; p;[; iv;c;;r n;q;I krt;;. iB;Z;; m;;!e p;;et;;n;I l;;c;;rI ke dIn;t;; deK;;#t;; n;q;I. iB;Z;; v;eL;;ae j;e b;Ij;e k;ew s;;Q;u ty;;] h;jr h;ey; t;;e ty;;]q;I c;;ly;;e j;y; %e. y;;c;n;; ah]k;rn;; iv;l;y;n;;e p;>y;;eg; %e, ah]k;r-m;uiT;n;u] a;l;]b;n; %e. k;ew khe %e ke s;;Q;I}v;n; p;l;;y;n;-}v;n; %e. s;;Q;u k;ew otp;;dk Xm; n;q;I krt;;e. aek t;;e åä d;e{;;eq;I m;ukT; aev;I g;;ec;rI ke je K;Ub;j ki@n; %e t;e kre %e an;e b;I} b;;ju a;r;ep; l;g;;v;v;;m;;] a;v;e %e. ap;irg;>h an;e otp;;dk Xm; v;cc;e k;ew s;]b;]Q; n;q;I. p;irg;>hIn;e y;;c;n;;n;I jÜr n;q;I p;#t;I. y;;c;n;; ki@n; km;* %e. dev;;v;;L;;n;;e h;q; op;r h;ey; %e an;e l;ev;;v;;L;;n;;e h;q; n;Ic;e h;ey; %e. g;;ec;r ae!l;e g;;y;n;I jem; c;rv;u]. g;;y; p;;et;;q;I p;iric;t; ke ap;iric;t;n;;e B;edB;;v; ky;;* iv;n;; B;;ejn; g;>h[; kre %e, aev;Ij rIt;e m;uin; p;[; p;ir;ic;t; an;e ap;iric;t; vy;ikt;a;en;; G;req;I g;;ec;rI g;>h[; kre %e. v;L;I g;;y;n;I jem; g;m;e t;e n;q;I l;et;;, åä d;e{;;eq;I m;ukT; g;;ec;rI ly;e %e. h;q; p;>s;;rv;;e s;hel;;e n;q;I. jy;;] s;uQ;I Q;n;v;;n; h;q; n;q;I fel;;v;t;;e ty;;] s;uQ;I t;en;;e it;rsk;r k;ew krt;;e n;q;I,an;e aek v;;r Q;n;v;;n; ke k;ew g;&hsq; h;q; fel;;v;e %e t;;e t;en;u] m;;n; n;q;I rhet;u] an;e l;;ek;e t;en;;e it;rsk;r kre %e. y;;c;n;; krv;I ae g;&hsq;;e m;;!e m;&ty;u s;m;;n; %e. y;;c;n;;n;; p;rI{;hq;I h;rIn;e m;uin; aem; n; iv;c;;re ke g;&hv;;s; Xey;kr %e ke jy;;] k;]w y;;c;n;; krv;I p;#t;I n;q;I. dIn;B;;v;, v;g;ere n;q;I krv;u] p;#t;u].

âç. al;;B; (Sl;;ek àî an;e àâ)A

g;;ec;rIm;;] m;uin; ae{;[;; p;;L;e. a;h;r q;;e#;e m;L;e ke n; m;L;e p;r]t;u s;]y;m;I m;uin; an;ut;;p; n; kre. ùa;je m;n;e g;;ec;rI n;q;I m;L;I p;r]t;u s;]B;v; %e ke m;n;e k;l;e m;L;I jx;e.ÿ je a; p;>k;re iv;c;;re %e t;en;e al;;B; s;t;;v;t;;e n;q;I. in;As;]g; }v;n; h;ev;;q;I m;;En;v;&it;m;;] dex;-dex;;t;]r iv;c;re %e. G;[;; sq;;n;;e ae jv;; %t;; k;ewv;;r g;;ec;rIn;;e l;;B; m;L;t;;e n;q;I. a;v;; s;m;y;e l;;c;;r ke dIn; n; q;t;; Z;m;t;;p;Uv;*k s;hn; kre %e an;e iv;c;;re %e ke k;l;e l;;B; m;L;x;e. l;;B; an;e al;;B; a; aek 6nd %e. m;uin;n;e drek p;d;q;* y;;c;n;;q;I m;L;e %e. ae!l;; m;;!e k;ew v;K;t; v;st;un;I p;>;ipt; q;;y; %e an;e k;ew v;K;t; v;st;un;I p;>;ipt; q;t;I n;q;I. ap;>;ipt; s;m;y;e m;uin; t;en;; m;n;n;e iv;B;;ijt; n; kre. m;uin; l;;B; v;K;t;e h{;* an;e al;;B; v;K;t;e x;;ek n; dx;;*v;e. b;nn;e isq;it;a;em;;] s;m; rhe. v;st;u p;>;pt; q;t;;] aev;u] n; iv;c;;re ke hu] l;ibQ;v;;L;;e %u], an;e v;st;u n; p;>;pt; q;t;; aem; n; iv;c;;re ke hu] kev;;e aB;;g;I %u]. b;]nn;e isq;it;a;em;;] Q;Ey;* r;K;e, s;m;t;; r;K;e. a; p;rI{;h }t;v;; m;;!en;u] a;l;]b;n;s;UF; Q;Ey;* %e.m;uin; l;;B;-al;;B;m;;] s;m; rhe %e.

âê. r;eg; (Sl;;ek àä an;e àà)A

r;eg;n;I otp;nn; q;y;;e %e t;e j;[;In;e an;e v;edn;;q;I p;Ii#t; q;wn;e m;uin; dIn; n; b;n;e. vy;;iQ;q;I iv;c;il;t; q;y;el;I p;>N;n;e isq;r r;K;e an;e p;>;pt; q;y;el; duAK;;en;e s;m;B;;v;q;I s;hn; kre. a;tm;-g;v;e{;k m;uin; ic;ikts;;n;u] an;um;;edn; n; kre. r;eg; q;v;; %t;; p;[; s;m;;iQ; p;Uv;*k rhe. m;uin;n;I s;m;[;t;; ae %e ke r;eg; otp;nn; q;v;; %t;;] t;en;Iic;ikts;; n; kre an;e n; kr;v;e. k;ewv;;r m;uin;m;h;rjn;e r;eg; q;w j;y; %e. r;eg;n;I v;edn;;q;I p;;et;;n;I isq;rt;; g;um;;v;t;; n;q;I. aem; iv;c;;re %e ke a; m;;r; v;edn;Iy; km;*n;;e ody; %e, an;e s;hn; kre %e. a;v;; k{!v;;L;; s;m;y;e s;m;B;;v;e a;tm;;m;;] t;ll;In; rhe %e. b;Ij;n;I p;;s;e ic;ikts;; kr;v;v;;n;I wc%; krt;; n;q;I. duAK; x;bd r;eg;n;;e v;;c;k %e. duAK; c;;r p;>k;rn;; %e – jnm;, b;u$;p;;e, r;eg; an;e m;&ty;u. r;eg; b;e p;>k;rn;; %e – a;]t;irkan;e b;;Y. b;;Y r;eg; F;[; p;>k;rn;; %e – - â. v;;it;k ke je v;;y;un;; p;>k;ep;q;I q;;y; %e, ä. p;EiT;k ke je ip;T;n;; p;>k;ep;q;I q;;y; %e an;e à. xkle{;m; ke je xl;e{;m;n;; p;>k;ep;q;I q;;y; %e. b;;Yr;eg;m;;] j;t; j;t;n;; kI!;[;ua;e otp;nn; q;wn;e p;Ii#t; kre %e. a;]t;irk r;eg; B;;v;n;;tm;k as;]t;ul;n; t;q;; w{;;*, 6e{;, ait; r;g; v;g;ere a;v;eg;;eq;I r;eg;m;;] p;>g;! q;;y; %e. als;r, v;g;ere r;eg;;e B;;v;n;;n;I iv;k&it;q;I p;ed; q;y;el;; r;eg;;e %e. a;v;; r;eg;;e a]drn;e a]dr v;Q;e %e an;e p;%I b;h;r p;>g;! qwn;e vy;ikT;n;I l;Il;; s;m;;pt; krI de %e. ait; a;h;r, ait; in;5;, ait; j;g;r[;, v;g;ere p;[; r;eg;;etp;it;n;; k;r[;;e %e. x;rIr ax;;xv;t; %e. a;v;; v;edn;Iy; km;;*edy; s;m;y;e s;m;B;;v;m;;] rhev;u] t;e l;;B;p;>d %e. r;eg;;e q;v;;n;; k;r[;;e j;[;I r;eg; n; q;;y; t;ev;u] }v;n; }v;v;u]. j;e r;eg; otp;nn; q;;y; t;;e iv;c;;rv;u] ke a; m;;r; km;;*edy;n;u] fL; %e. ic;ikts;; n; kre an;e n; kr;v;e t;e ijn;klp;I m;uin;a;e m;;!e %e. sq;v;Irklp;I m;uin;a;e s;;v;~ ic;ikts;; n; kre an;e n; kr;v;e. m;uin; p;;]c; k;r[;;eq;I ic;ikts;;n;u] a;l;]b;n; ly;e %e – â. hu] p;r]p;r;n;e vy;uic%t; n;hI] q;v;; dv;u]. ä. hu] N;n;;j*n; krIx;. à. hu] t;p;;ey;;eh;m;;] s;]gl;n; q;wx;. å. hu] op;Q;;n; t;p;n;e m;;!e p;uÇ{;;q;* krIx;. ç. hu] n;Iit;p;Uv;*k g;[;n;I s;;r-s;]B;;l; r;K;Ix;. p;r]t;u sq;iv;rklp;I s;;v;~ ic;ikts;; an;e ijn;klp;I in;rv;~ ic;ikts;; n; kre. s;;m;;ny;t;A m;uin; j;t;e ic;ikts;; n; kre an;e v;E~;e p;;s;e p;[; n; kr;v;e. s;;Q;ut;;n;u p;;l;n; n;Ir;eg; av;sq;;m;;] krI x;k;y; %e an;e a; v;;t; m;hTv;p;U[;* %e. p;r]t;u aen;; krt;; p;[; m;hTv;p;U[;* v;;t; ae 5e ke m;uin; r;eg;I h;ev;; %t;;] s;;v;~ ik>y;;n;u] s;ev;n; n;q;I krt;;e.

âë. t;&[;sp;x;* (Sl;;ek àå an;e àç)A

s;uku G;;s;, k;]kr;, t;IZ[; p;qq;r;e, k@;er s;p;;!I, v;g;ereq;I a;e%; kp;#;v;;L;;, b;r%! x;rIr p;r p;I#; q;v;; %t;; x;yy;;, c;y;;* ke in;{;Q;;m;;] b;Ij; p;>;[;Ia;en;e h;[;I n; q;;y; t;en;;e Ky;;l; r;K;t;; an;e v;Q;;re v;sF;-k]b;l;n;I a;x;; r;Ky;; iv;n;; s;]y;m;I an;e t;p;sv;I m;uin;m;h;r;j s;m;t;;p;Uv;*k s;hn; kre %e.

âè. jll; (m;L;) (Sl;;ek àê an;e àë)A

jll;m;L; aq;v;;t;;e p;rs;ev;;q;I j;m;el;; m;L;q;I x;rIr K;r#;w g;y;u] h;ey; ke p;v;n;;id n;; k;r[;e o#t;I ret;I-rjk[;;eq;I x;rIr g;]du q;y;u] h;ey; ke on;;L;;n;I g;rm;In;e l;IQ;e x;rIr p;rs;ev;;q;I B;In;u q;y;u] h;ey; %t;;] p;[; x;rIr s;uK;n;I wc%; m;;!e ke x;rIrn;I in;m;*L;t;; m;;!e sn;;n;;idn;;e iv;c;;r m;n;m;;] s;]y;m;I an;e v;>t;Q;;rI m;uin;m;h;r;jn;; m;n;m;;] a;v;e n;hI].

âï. s;tk;rp;ursk;r (Sl;;ek àè an;e àï)A

p;>N;v;;n; m;uin;m;h;r;j;e g;&hsq;;e p;;s;eq;I m;;n;, s;nm;;n; ke s;tk;rn;I a;x;; r;K;t;; n;q;I. an;e j;e k;ew any; m;uin;m;h;r;jn;e m;;n;, s;nm;;n; ke s;tk;r m;L;e t;;e t;en;I w{;;* s;]y;m;I m;uin;m;h;r;j;e krt;; n;q;I. aev;u] iv;c;;re %e ke hu] s;]y;m;I %u, t;p;sv;I %u, v;It;r;g;I %u, p;>x;]s;;, m;;n;, a;m;]F;[;, v;g;ere m;;rI t;p;æy;;*m;;] iv;Gn;Üp; %e. m;;n;, p;>x;]s;;, s;tk;r, s;nm;;n;n;I wc%; ae im;qy;;5i{! %e. m;;re a;v;I z]z;!;em;;] rs; n; l;ev;;e j;ewae.

äî. p;>N; (Sl;;ek åî an;e åâ)A

p;>N; ae!l;e N;n;. p;;et;;n;;m;;] v;Q;;re p;#t;u] N;n; n;q;I aq;v;; t;;e jy;;re b;Ij; p;U%e %e ty;;re y;;d n;q;I a;v;t;u] a;v;u iv;c;;rIn;e m;n;n;e iK;nn;-iB;nn; n; krt;; aev;u] iv;c;;re ke m;;r; N;n;;v;r[;Iy; km;;*n;;e ody; %e. km;;*en;; ody;;n;us;;r m;uin;m;h;r;j;en;e }v;n; }v;v;;n;u] h;ey; %e. aq;v;; t;;e p;;et;e K;Ub;j N;n;I h;ey; t;;e p;;et;;n;; N;n;n;I p;>it;B;;q;I b;Ij;n;e z;]K;; p;;#v;;n;I v;&it; ke Ky;;l; n; a;v;e. a;m; b;]n;e s;m;y;e s;m;t;; r;K;e.

äâ. aN;n; (Sl;;ek åä an;e åà)A

p;;et;e K;Ub;j p;UÇ{;;q;* kre %t;;] p;[; k;ewn;u] aN;n; dUr n; q;;y; t;;e aq;v;; t;;e Q;m;*n;;e s;;Z;;tk;r n; q;;y; t;;e aQ;Ir; n; b;n;I jv;u]. b;Ij;e aN;n;I %e, j;n;v;r %e, aev;; iv;c;;r p;[; n; l;;v;v;;. aq;v;; p;;et;;n;I t;p;æy;;* an;e s;]y;m; in;rq;*k n; m;;n;v;;. b;Ij;n;; aN;n;n;e - a[;s;m;jn;e s;m;t;;p;Uv;*k s;hn; krv;;.

ää. dx;*n; (Sl;;ek åå an;e åç)A

v;It;r;g;n;;e m;;g;* G;[;;e k@I[; %e. ijn;v;;[;Im;;] XQQ;; h;ey;, iv;x;e{; N;n; h;ey;, aG;rI t;p;æy;;* krI h;ey;, occ; c;;irF; p;;l;n; h;ey; %t;;], G;[;Iv;;r fL; t;urnt; n; m;L;e. a;v;; s;m;y;e p;rl;;ek n;q;I, ijn; ht;; n;hI], %e n;hI] an;e hx;e p;[; n;hI]+ v;It;r;g; Q;m;* v;g;ere K;;e!I v;;t; %e - a;v;I x;]k; n; krv;I ke a;v;u] m;;n;I n;hI] b;es;v;u]. XQQ;;p;Uv;*k p;uÇ{;;q;* krv;;e.

Sl;;ek åêAa; b;Q;; p;rI{;h;en;e }t;v;;n;;e m;uKy; op;;y; ae %e ke, t;em;n;u] sv;Üp; p;hel;eq;I j;[;In;e s;m;} r;K;v;u]+ jeq;I krIn;e t;em;;]q;I k;ew a;v;I p;#e, ty;;re t;en;;q;I h[;;w n; jt;;] ac;L; rhev;;y;, aem;hu] khu] %u].

a;v;I rIt;e je b;;v;Is; p;rI{;h;en;e s;hn; kre %e, jen;; ic;T;m;;] s;]kl;ex; n;q;I rhet;;e, jen;; m;n;n;I isq;rt;; rhe %e, s;m;B;;v; rhe %e, t;e a; a;Xv;km;;*en;e r;eke %e an;e s;]v;r p;>;pt; kre %e.

äîm;;e an;e äâm;;e p;rI{;h (p;>N; an;e aN;n;) N;n;;v;r[;Iy; km;*n;; ody;n;e l;IQ;e h;ey; %e. ääm;;e p;rI{;h (dx;*n;) dx;*n;;v;r[;Iy; km;*n;; ody;n;e l;IQ;e h;ey; %e. âçm;;e p;rI{;h (al;;B;) a]t;r;y; km;*n;; ody;n;; k;r[;e h;ey; %e. ê) n;gn;t;; (ac;el;), ë) arit;, è) sF;I, âî) n;E{;eiQ;kI (in;{;Q;;), âä) a;k>;ex;, âå) y;;c;n;; an;e âï) s;tk;rp;ursk;r+ a; kull;e s;;t; p;rI{;h;e c;;irF;-m;;ehn;Iy; km;*n;; ody;n;; k;r[;e h;ey; %e. b;;kIn;; ag;Iy;;r p;rI{;h;e+ â) Z;uQ;;, ä) t;&{;; (p;Ip;;s;;), à) x;It;, å) o{[;, ç) d]x;m;x;k, ï) c;y;;*, ââ) x;yy;;, âà) v;Q;, âê) r;eg;, âë) t;&[;sp;x;* an;e âè) jll; (m;L;)+ v;edn;Iy; km;*n;e a;B;;rI %e.

t;erm;; g;u[;@;[;e b;Ir;jt;; kev;L;In;e ag;Iy;;r p;rI{;h;e [â) Z;uQ;;, ä) t;&{;; (p;Ip;;s;;), à) x;It;, å) o{[;, ç) d]x;m;x;k, ï) c;y;;*, ââ) x;yy;;, âà) v;Q;, âê) r;eg;, âë) t;&[;sp;x;* an;e âè) jll; (m;L;) ] h;ew x;ke. a; b;Q;; v;edn;Iy;km;*n;e a;B;;rI %e. je m;uin;m;h;r;j;e ds;m;;] (s;uZm; s;]p;r;y;), ag;Iy;;rm;;] an;e b;;rm;;] (%4sq; v;It;r;g;t;;) g;u[;@;[;e b;Ir;jt;; h;ey; t;em;[;e c;;Ed p;rI{;h;e h;ew x;ke. a;m;;] ag;Iy;;r v;edn;Iy;km;*n;e a;B;;rI %e an;e b;;kIn;; F;[;m;;]q;I b;e N;n;;v;r[;Iy; km;*n;; ody;n;e l;IQ;e (p;>N; an;e aN;n;) an;e aek (dx;*n;) dx;*n;;v;r[;Iy; km;*n;; ody;n;e l;IQ;e h;ey; %e. jy;;re aek q;I n;v; g;u[;@;[;; s;uQ;I kull;e a;eg;[;Is; p;rI{;h;e aekI s;;q;e ody;m;;] h;ey; x;ke. x;It; an;e o{[;m;;]q;I aek an;e x;yy;;, c;y;;* an;e in;{;Q;;m;;]q;I aek.

Back