c;;r dul;*B; v;st;ua;e

oT;r;Qy;y;n;n;; F;Ij; aQy;y;n;m;;] kH;u %e keA ùc;T;;ir p;rm;]g;;i[; dull;h;[;Ih jnt;u[;;e, m;;[;us;T;] s;uw s;QQ;; s;]jm;]im; y; v;Iry;.ÿ a;n;;e aq;* ae ke ùs;]s;;rm;;] }v;n;e b;;eiQ;n;;] a; c;;r p;rm; a]g;;e dul;*B; %eA m;n;u{y;p;[;u, s;d<Q;m;*n;u Xv;[;, Xv;[; p;r XQQ;; an;e t;en;u a;c;r[; (s;]y;m;m;;] v’;Iy;* aq;v;; a;c;r[; m;;!e p;uÜ{;;q;*).ÿ

m;n;u{y;p;[;uA m;h;v;Ire aek v;K;t; g;;Et;m;sv;;m;In;e kH;u keA ùm;n;u{y; jnm; m;L;v;;e aG;r;e %e. k;r[;ke }v; aekv;;r p;&qv;I, p;;[;I, t;ej ke v;;y;u aekein5y;m;;] p;e@;et;;e s;]Ky;;t;It; ( as;]Ky; oTs;ip;*[;I an;e av;s;ip;*[;Ia;e vy;t;It; q;;y; t;ee s;]Ky;;t;It; k;L;) s;m;y; s;uQ;I b;h;r in;kL;t;;e n;q;I. t;ej rIt;e j;e v;n;isp;it; x;rIrm;;]q;I an;]t; (an;]t; oTs;ip;*[;I an;e av;s;ip;*[;Ia;e vy;t;It; q;;y; t;e k;L;) s;m;y; s;uq;I b;h;r in;kL;t;;e n;q;I. b;e, F;[; an;e c;;r w]in5a;ev;;L;; x;rIrm;;]q;I s;]KK;ey; k;L; (â kr;e# p;Uv;* an;e aek p;Uv;* ae!l;e èå l;;K; x èå l;;K; v;{;*) s;uQ;I b;h;r in;kL;t;;e n;q;I. m;;!e, he g;;Et;m;, aek Z;[;n;;e p;>m;;d n; kr an;e p;Uv;*e krel;; s;v;* km;;*en;e K;]K;erI k;$.ÿ B;g;v;;n; m;h;v;Ire a;p;[;n;e s;m;j;vy;u]ke m;n;u{y; jnm; K;Ub;j dul;*B; %e. an;e m;n;u{y;m;;] a;y;*Tv; p;;m;v;u p;[; m;uxkel; %e. a;p;[;n;e a; b;]n;e m;ly;u] %e. v;e#f;w n; j;y;. G;re p;;L;el; G;e!;n;e m;;]s;;h;rI m;;il;k c;;eK;; an;e k@;eL; K;v;#;v;In;e m;;e!;e an;e t;g;#;e kre %e an;e p;%I G;re a;v;el; ait;iq; m;;!e G;e!;n;e kp;;v;u p;#e %e. a;jrIt’;e aQ;m;I* - aN;n;I m;n;u{y; p;;et;;n;; }v;n;e k;m;B;;eg;;e, ih]s;;, p;irg;>h, l;;eB;, c;;erI an;e kp;!q;I B;;rI krI, t;g;#;e kre %e an;e aen;e B;;n; n;q;I ke a; n;k* jv;;n;I t;Ey;;rI q;w rhI %e. jy;;re m;&ty;u n;}k a;v;e %e ty;;re G;e!;n;I jem; x;;ek;t;ur q;;y; %e. a;p;[;I a;v;I dx;; n; q;v;I j;ewa - m;n;u{y;p;[;u v;e#f;v;v;u] n; j;ewae. ùs;uT;es;u y;;v;I p;i#b;uQQ;}v;I n; v;Is;m;e p;i[#ae, Q;;r; m;uhuT;; ab;l;] s;rIr] B;;ru[#p;k<K;I v; c;rpp;m;T;.eÿ aq;* - ùs;Ut;el;; v;cc;e j;g;t;; rhev;u, t;Iv;> b;uQQ;Iv;;L;; p;]i#t;e a;y;u{y;n;;e B;r;es;;e n; krv;;e. k;L; in;d*y; %e an;e x;rIr ab;L; %e, m;;!e B;;r]# p;Z;In;I jem; ap;>m;T; rhev;u].ÿ

s;d<Q;m;*n;u Xv;[;A je Q;m;*n;;e aq;* v;st;un;;e sv;B;;v; %e, a;tm;;n;; sv;B;;v;n;e vy;kT; kr;v;;n;;e m;;g;* deK;;#e %e, je iv;t;r;g;n;;e m;;g;* deK;;#e %e, je a;tm;;n;I x;uQQ;I m;;!e %e, je m;;eZ; m;;g;* deK;;#e %ee - ae s;d<Q;m;* %e. a;v;; s;d<Q;m;*n;;e op;dex; m;L;v;;e - Xv;[; krv;u dul;*B; %e. a;v;; aih]s;;, s;]y;m; an;e t;p;n;; a;c;r[; v;;L;; s;d<Q;m;*n;u Xv;[; krv;u dul;*B; %e. ahI] aih]s;; m;;!e s;]y;m; an;e t;p;n;u a;c;r[; krv;u] aev;;e aq;* krI x;k;y;.

Xv;[; p;r XQQ;;A s;d<Q;m;*n;u Xv;[; k;ew B;;gy;x;;l;In;ej m;L;e %e. p;r]t;u aem;;] XQQ;; - Üic; keL;v;v;I ait; dul;*B; %e. G;[;; s;d<Q;m;* ae!l;e x;u t;e j;[;t;; h;ev;;] %t;;] p;[; B’;>{!;c;;rI h;ey; %e. t;Tv; p;>ty;e x;]k;, kum;t; t;rf r;g;, fl;n;I x;]k;, kuvy;ikt;a;en;I p;>s;]x;; an;e kuvy;ikt;a;en;I s;;eb;t; - a; p;;]c; g;u[;;e XQQ;;n;; iv;r;eQ;I %e - du{;[;;e %e. XQQ;;m;;] isq;r q;v;; m;;!eA a;tm;; %e, a;tm;; in;ty; %e, a;tm;; km;*n;;e kt;;* %e, a;tm;; km;*n;;e B;;ekt;; %e, a;tm;; km;* m;ukt; q;;y; %e an;e a;tm;;n;e m;ukt; krv;;n;; s;;Q;n;;e %e - a; ê m;;ny;t;;m;;] 5$< XQQ;; h;ev;I jÜrI %e.

a;c;r[;A v;Q;;re B;;gy;x;;L;In;e s;d<Q;m;*m;;] XQQ;; keL;v;;y;. p;r]t;u aen;u a;c;r[; krv;u s;;Eq;I v;Q;u dul;*B; %e. G;[;; m;;[;s;;en;e s;d<Q;m;*m;;] XQQ;; h;ey; %e %t;; p;[; a;c;r[;m;;] m;ukI x;kt;; n;q;I. ùn;;g;;e jh; p;]kjl;;v;s;nn;;e d!<@u] q;l;] n;;iB; s;m;ew it;r], aev;] m;y;] k;m;g;u[;es;u ig;QQ;; n; iB;k<K;u[;;e m;gg;m;[;uvv;y;;m;;eÿ aq;* - k;dv;m;;] K;U]c;I g;y;el;; h;q;I jem; s;;m;e ikn;;r;e deK;;t;;e h;ev;; %t;;] k;]@e a;v;I x;kt;; n;q;I t;em; k;m;g;u[;m;;] a;s;kT; q;y;el;; s;ty; j;[;t;; h;ev;; %t;; a;c;rI x;kt;; n;q;Iÿ km;*n;; p;;]c; het;ua;n;ee - im;qy;;Tv; (at;Tv; p;r XQQ;; an;e t;Tv; p;r aXQQ;;), aiv;rit; (d;e{;;em;;]q;I iv;rm;v;u n;hI]), p;>m;;d, k{;;y; an;e y;;eg; (x;rIr, m;n; an;e v;;[;In;I p;>v;&it;a;e) - j;[;In;e aen;;e ty;;g; krv;;e. ùduk<K;] hy;] jss; n; h;ew m;;eh;e m;;eh;e ha;e jss; n; h;ew t;[h;, t;[h; hy;; jss; n; h;ew l;;eh;e l;;eh;e ha;e jss; n; ik]c;[;;w].ÿ aq;* - ùjen;e m;;eh n;q;I t;en;u duAK; g;y;u, jen;e t;&{[;; n;q;I t;en;;e m;;eh g;y;;e, jen;e l;;eB; n;q;I t;en;I t;&{[;; g;w, an;e jen;u k;]w n;q;I t;en;;e l;;eB; g;y;;e.ÿ s;d<Q;m;*n;u a;c;r[; m;;!e s;]y;m; an;e t;p;n;u a;c;r[; krv;u], ùj;e s;hss;] s;h;ss;[;;] m;;s;e m;;s;e g;v;] dae, t;ss; iv; s;]jjm;;e s;eo aidnt;ss; iv; ik]c;[;ÿ aq;* - ùm;ihn;e m;ihen;e l;;K;;e g;;y;;en;u d;n; krn;;r krt;;, k;]W n;ih a;p;n;;rn;u s;]y;m;;c;r[; Xe{@ %.eÿ a;v;; Q;m;*m;;] a#g; rhen;;r p;;[;Iq;I is;]ic;t; aign;n;I jem; p;rm; in;v;;*[; p;;m;e %e.

m;;n;v;I G;#;a;en;I jem; c;;r p;>k;rn;; h;ey; %eA â. m;In;n;; G;#; jev;; - q;;e#;e t;;p; l;;g;t;; ip;g;L;I j;y; %e, ä. l;;K;n;; G;#; jev;; - je q;;e#;e t;;p; s;hn; kre %e p;r]t;u q;;e#; v;Q;;re t;;p;q;I ip;g;L;I j;y; %e, à. k;q;In;; (k;@) G;#; jev;; - je k;ewp;[; j;t;n;; t;;p;q;I ip;g;L;t;; n;q;I. p;r]t;u j;e aign;m;;] n;;K;v;;m;;] a;v;e t;;e ip;g;L;I j;y; %e, an;e å. m;;!In;; G;#; jev;; - n; t;;e t;;p;q;I ip;g;L;e %e ke n; t;;e aign;q;I. ùjy;u] Q;m;E jy;u] l;;l;ÿ - jem; aign; v;Q;;r;e t;em; v;Q;;re l;;l; q;;y; %e. k;ew m;;[;s; - m;In;n;; G;#; jev;;e - aev;;e k;em;L; h;ey; %e ke jr; p;[; s;hn; krI x;ke n;hI]. a;Qy;;itm;k q;W x;kt;;e n;q;I. B;;Eit;kt;; jr;p;[; a;e%I krI x;kt;;e n;q;I. am;uk aev;; - l;;K;n;; G;#; jev;; - ke je q;;e#u s;hn; krI x;ke p;r]t;u v;Q;;re s;hn; krI x;ke n;hI]. a;v;; l;;ek;en;e a;Qy;;itm;kt;; fkt; sp;x;*e %e. am;uk m;;[;s;;e - k;q;In;; (k;@) G;#; jev;; - h;ey; %e ke je G;[;u s;hn; krI x;ke %e, p;r]t;u m;;e!I a;p;iT; a;v;e t;;e iv;c;il;t; q;w j;y; %e. a;v;; l;;ek;en;I a]dr q;;e#I a;Qy;;itm;kt;; p;>v;ex; kre %e p;r]t;u b;h;rn;I s;uK;-s;uiv;Q;;a;e j;ewn;e iv;c;il;t; q;w j;y; %e. jy;;re b;huj a;e%; B;;gy;x;;L;I aev;; h;ey; %e ke - m;;!In;; G;#; jev;; - b;Q;uj s;hn; krI x;ke %e, g;m;e t;ev;; B;;rI k{! p;#e %t;; p;[; iv;c;il;t; q;t;; n;q;I. jem; B;;re k{!;e s;hn; krt;; j;y; t;em; t;em;n;I s;hn;x;Il;t;;n;;e iv;k;s; q;t;;e j;y; %e. ky;;rey; iv;c;il;t; q;t;; n;q;I. a;v;; s;d<B;;g;Ia;e h]m;ex;; a;Qy;;itm;k p;>v;&it;m;;] a;et;p;>;et; rhe%e. aem;n;e k;ew a;p;iT; ke s;uK;-s;uiv;Q;; iv;c;il;t; krt;I n;q;I. a;v;I rIt;e a;p;[;e b;Q;; m;;!In;; G;#; s;m;;n; b;n;Iae an;,e s;d<Q;m;*n;u Xv;[; krIae, Xv;[; p;r XQQ;; r;K;Iae an;e t;en;u a;c;r[; krIae.

Back